Obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym innym niż transgranicznym (tzw. schemacie krajowym) nie powstaje, gdy schemat krajowy dotyczy wyłącznie korzystającego, dla którego nie jest spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego. Zatem dopiero przekroczenie jednego z progów zawartych w kryterium kwalifikowanego korzystającego (odpowiednio 10 mln euro lub 2,5 mln euro) powoduje, że schemat podatkowy krajowy będzie podlegał obowiązkowi informacyjnemu.

Powstaje pytanie – w jaki sposób wyrażone w euro kwoty z kryterium kwalifikowanego korzystającego przeliczyć na złote? Odpowiedź na to pytanie przynosi art. 86a § 8 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym kwoty wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące obowiązkiem przekazania informacji o schemacie podatkowym innym niż schemat podatkowy transgraniczny.

Warto zauważyć, że ustawodawca nie uregulował kwestii przeliczania kwot wyrażonych w innych walutach niż złoty.

 

Autor: Paweł Rosiński – Doradca podatkowy nr wpisu 13 408

X