W dniu 19 stycznia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.385.2021.1.AW w przedmiocie ustalenia braku obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla transakcji zakupu w przypadku oświadczenia dostawcy, iż to on jest rzeczywistym właścicielem otrzymywanych należności.

Zgodnie z art. 11o ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani podatnicy:

  1. dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz
  2. wartość tej transakcji za rok podatkowy przekracza 500 000 zł.

Rzeczywistym właścicielem jest podmiot, który:

  1. otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
  2. nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
  3. prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przepis art. 24a ust. 18 stosuje się odpowiednio.

Na gruncie powyższej definicji rzeczywistym właścicielem może być jedynie podmiot otrzymujący należności (więcej o tym zagadnieniu pisaliśmy we wpisie “W jaki sposób ustalić rzeczywistego właściciela należności dla tzw. transakcji rajowych przekraczających 500 000 zł w 2021 roku?“).

W ocenie organu podatkowego weryfikacji pod kątem powstania obowiązku z art. 11o ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają transakcje zakupowe, czyli takie, w których podatnik nabywa towary lub usługi. Powyższe oznacza, iż co do zasady nie podlegają weryfikacji na gruncie art. 11o ust.1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych transakcje, w ramach których to podatnik sprzedaje towar lub świadczy usługę na rzecz drugiej strony transakcji, gdyż są związane z uregulowaniem należności na rzecz podatnika.

Wyjątkiem od powyższego mogą być sytuacje, w których odbiorcą należności jest polski rezydent, jeżeli rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym.

Reasumując, w przypadku w którym podmiot dokonuje sprzedaży usług na rzecz niepowiązanego kontrahenta krajowego i wskazuje, że jest rzeczywistym właścicielem otrzymywanych należności jako podmiot świadczący usługi nie powstanie obowiązek dokumentacyjny w tym zakresie.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

***

To kolejna interpretacja odnosząca się do transakcji rajowych – 11 stycznia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną dotyczącą zwolnienia z obowiązku w zakresie cen transferowych w przypadku, gdy Spółka zależna, z którą zawierana jest transakcja kontrolowana dokonuje rozliczeń z rajem podatkowym.

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X