W dniu 11 stycznia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.335.2021.1.DP w przedmiocie ustalenia, czy Spółka będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 4 oraz art. 11n pkt 1 ustawy o CIT.

Spółka, jako jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej, reprezentuje PGK w zakresie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. Spółka zawiera z podmiotami powiązanymi będącymi członkami PGK oraz niebędącymi członkami PGK (Spółki zależne) transakcje kontrolowane, których wartość przekracza 500 tys. zł. Jednocześnie Spółki zależne mogą dokonywać rozliczeń (zawierać transakcje) z podmiotami rajowymi.

Wątpliwość Spółki budzi kwestia sprowadzająca się do ustalenia, czy w przypadku zawarcia ze Spółką zależną (będącą lub niebędącą członkiem PGK) transakcji kontrolowanej przekraczającej wartość 500 tys. zł, w sytuacji, gdy ta spółka dokonuje rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 4 CIT oraz art. 11n pkt 1 CIT, przy założeniu spełnienia ustawowych przesłanek wynikających z regulacji. Spółka stoi na stanowisku, będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku w zakresie dokumentacji cen transferowych.

Domniemywa się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona transakcji, dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z rajem podatkowym. Przy ustalaniu tych okoliczności podatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie przepis art. 11o ust. 3 CIT, zgodnie z którym, przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład PGK w zakresie transakcji kontrolowanej lub transakcji innej z podmiotami, niewchodzącymi w skład tej podatkowej grupy kapitałowej.

Nowelizacja przepisów (od 1 stycznia 2021 r.) z zakresu cen transferowych przedefiniowała regulacje dotyczące transakcji realizowanych z podmiotami z tzw. rajów podatkowych. Wprowadzono pojęcie transakcji innej niż transakcja kontrolowana oraz rozszerzono dotychczasowe obowiązki dokumentacyjne na transakcje w wyniku których rodzimy przedsiębiorca otrzymuje płatność od podmiotu zlokalizowanego w raju podatkowym. Co więcej, ustawodawca objął obowiązkami dokumentacyjnymi również transakcje z podmiotami niepowiązanymi, jeżeli kontrahent spółki dokonuje w danym roku rozliczeń z podmiotem funkcjonującym pod szkodliwą jurysdykcją podatkową (domniemanie rzeczywistego właściciela z raju podatkowego). Wprowadzono również nowe progi dokumentacyjne, ustalone odpowiednio dla wartości 100 tys. zł w przypadku transakcji z ?rajami podatkowymi? oraz 500 tys. zł w odniesieniu do transakcji, w których rzeczywisty właściciel znajduje się w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencje podatkową.

Przedmiotowe zmiany przewidują rozszerzenie zakresu transakcji wymagających dokumentowania, w szczególności na: niekontrolowane transakcje sprzedażowe, w wyniku których otrzymywana jest zapłata należności od tzw. podmiotu rajowego; transakcje kontrolowane lub transakcje inne niż kontrolowane, jeżeli rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma rezydencję podatkową w tzw. raju podatkowym. Intencją ustawodawcy było rozszerzenie zakresu transakcji podlegających weryfikacji, a nie ich zawężenie.

W ocenie organu podatkowego, mając na  względzie założenie racjonalności ustawodawcy i zasady słuszności nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że skoro art. 11n CIT nie zawiera wyłączeń w stosunku do transakcji kontrolowanych, co, do których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11o CIT, to w przypadku zawarcia przedmiotowych transakcji, Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia, a brak odesłania w przepisach ustawowych nie może prowadzić do wniosku, że przepis art. 11n nie będzie miał zastosowania do art. 11o CIT.

Podsumowując, obowiązek z zakresu cen transferowych w przypadku spółek wchodzących w skład PGK, dotyczy jedynie transakcji kontrolowanych oraz innych niż kontrolowane z podmiotami niewchodzącymi w skład tej PGK. Pytanie Wnioskodawcy odwołuje się do transakcji kontrolowanej zawieranej przez Wnioskodawcę jako członka PGK z inną spółką należącą do tej samej PGK, (gdy ta spółka dokonuje rozliczeń z podmiotem rajowym) to należy stwierdzić, że w takim przypadku obowiązek dokumentacyjny (art. 11o ust. 1a, 1b CIT) nie powstaje. Tym samym, nie jest możliwe zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 4 CIT.

W odniesieniu do transakcji kontrolowanej (przekraczającej w roku podatkowym 500 tys. zł) zawieranej przez Spółkę ze spółką nienależącą do tej PGK, (gdy ta spółka dokonuje rozliczeń z podmiotem rajowym), Wnioskodawca nie będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia określonego w art. 11n pkt 1 CIT, w przypadku powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych wynikającego z art. 11o ust. 1a, 1b CIT.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X