Zgodnie z art. 11t Ustawy o CIT, podmioty powiązane są zobowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych na udostępnionym formularzu TPR-C (5) w przypadku osób prawnych lub TPR-P (5) w przypadku osób fizycznych. Termin za 2022 rok upłynął w dniu 31 stycznia 2024 r., a taką deklarację należało złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika. Należy mieć na uwadze, że termin złożenia informacji o cenach transferowych za 2023 rok przypada do końca listopada 2024 roku.

Informacja o cenach transferowych jest wykorzystywana w szczególności do analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych.

Złożenie Informacji TPR obejmuje:

    1. Podmioty powiązane zobowiązane do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych – w zakresie transakcji objętych tym obowiązkiem,
    2. Podmioty powiązane realizujące niektóre transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 Ustawy o CIT),
    3. Inne podmioty, realizujące transakcje inne niż transakcje kontrolowane z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. rajami podatkowymi).

Niezłożenie Informacji o cenach transferowych jest objęte sankcjami wynikającymi z Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z art. 80e KKS:

    1. Kto wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu informacji o cenach transferowych, albo składając ją podaje w niej dane niezgodne z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
    2. Kto wbrew obowiązkowi przedmiotową informację, składa po terminie, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

 

W przypadku nieprzekazania w terminie Informacji o cenach transferowych podmiot może złożyć tzw. czynny żal, na podstawie art. 16 KKS. Czynny żal powinien w treści ujawnić istotne okoliczności czynu zabronionego, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Czynny żal jest adresowany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W razie skorzystania z niniejszej instytucji należy pamiętać, aby jednocześnie dopełnić obowiązku złożenia informacji o cenach transferowych na odpowiednim formularzu.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

X