Zwiększenie progów dokumentacyjnych

Zgodnie z projektowanym art. 11o, do sporządzenia local file będą obligatoryjnie zobowiązani również podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi, dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana:

  • z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy (w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy) przekracza 200 000 zł,
  • jeżeli rzeczywisty właściciel należności ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy (w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy) przekracza następujące progi dokumentacyjne:
   • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji towarowej,
   • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej,
   • 500 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona powyżej.

Podmioty zobowiązane

Obowiązek przygotowania local file (pkt 2), stosuje się wyłącznie do tych podmiotów, które otrzymują należność wynikającą z dokonywanej transakcji. Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji dla transakcji realizowanych między podmiotami mającymi siedzibę na terytorium Polski:

  • nie dokonują w roku podatkowym (lub odpowiednio roku obrotowym) związanych z otrzymaną należnością rozliczeń z podmiotem rajowym, lub
  • nie są powiązani z podmiotem zlokalizowanym w raju podatkowym.

Rzeczywisty właściciel i oświadczenie

Okoliczność, że rzeczywisty właściciel należności, nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium w raju podatkowym oraz spełnienie powyższych warunków może być wykazane w oświadczeniu podmiotu otrzymującego należność, chyba że podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną, wiedzieli lub mogli wiedzieć, że treść oświadczenia jest niezgodna z rzeczywistością.

Zwolnienia z obowiązku

Ponadto do art. 11o ma mieć zastosowanie art. 11n pkt 2, 3 i 5-9, tj. transakcje kontrolowane nieobjęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji TP to m. in.:

  • objętych APA porozumieniem inwestycyjnym albo porozumieniem podatkowym, za okres, którego takie porozumienie dotyczy,
  • których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania przychodu, z wyłączeniem transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
  • w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
  • w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego.

Wejście w życie

Projektowane zmiany określają datę wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. z wyjątkiem przepisów wprowadzających zmiany w zakresie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji rajowych. Przepisy w tym zakresie weszłyby w życie z dniem ogłoszenia, ze względu na możliwość retroaktywnego skorzystania z nowych, korzystniejszych rozwiązań przez podmioty, które mają obowiązek raportowania w terminie do końca 2022 roku.

Na podstawie: dokument562633.pdf (rcl.gov.pl)

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

X