Ustawodawca przyznał, że wątpliwości interpretacyjne oraz trudności praktyczne w stosowaniu przepisów rajowych są nieproporcjonalne do celu, któremu miały służyć, a także wątpliwe w zakresie możliwości jego osiągniecia przy obecnie obowiązującym brzmieniu przepisów.

Wobec powyższego, projekt zmian zakłada uchylenie obowiązku stosowania zasady ceny rynkowej oraz obowiązku dokumentacyjnego do pośrednich transakcji rajowych.

W odniesieniu do bezpośrednich transakcji rajowych ustawodawca proponuje podniesienie progów istotności, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku dokumentacyjnego w zakresie cen transferowych.

W przypadku bezpośrednich transakcji rajowych innych niż kontrolowane projekt przewiduje, aby podstawowy próg istotności wynosił 500 tys. zł, z wyłączeniem transakcji finansowych, który wyniósłby 2,5 mln zł.

W projekcie przewidziano również przepisy przejściowe odnoszące się do retroaktywnego stosowania zaproponowanych rozwiązań, do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r. oraz transakcji zawartych po 31 grudnia 2020 r.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 

Projekt o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw: 9-020-1000-2022.pdf (sejm.gov.pl)

X