Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193). Do Ordynacji podatkowej w Dziale III dodano nowy Rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych.

W przepisach przejściowych uregulowano obowiązki w zakresie retrospektywnego raportowania informacji o schematach podatkowych wynikające z konieczności implementacji postanowień Dyrektywy Rady (UE) 2018/8221 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych.

Zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 28 wskazanej ustawy) należy zaraportować schematy, dla których pierwszą czynność związaną z wdrożeniem schematów dokonano:

  • w przypadku schematów krajowych ? po 1 listopada 2018 roku,
  • w przypadku schematów transgranicznych ? po 25 czerwca 2018 roku.

Jak wskazano w objaśnieniach podatkowych z dnia 31 stycznia 2019 r. (s. 8) pierwsza czynność związana z wdrażaniem schematu podatkowego może mieć postać zarówno czynności prawnych, jak i czynności faktycznych. Przy ocenie czy dana czynność stanowi element uprzednio wdrażanego schematu, czy powinna zostać zakwalifikowana jako odrębny schemat, należy każdorazowo uwzględnić jej charakter, cel oraz skutek do jakiego prowadzi.

Dla korzystających termin na złożenie informacji o schemacie podatkowym w zakresie retrospektywnego raportowania upływa wraz z dniem 30 września 2019 r. (dla promotorów ekspirował 30 czerwca 2019 r.).

Zgodnie z art. 28 ust. 2 lub 4 ustawy wprowadzającej w zw. z art. 86b §4 Ordynacji podatkowej korzystający składa informację o schemacie podatkowym, jeżeli nie został poinformowany przez promotora o nadaniu numeru schematu podatkowego (NSP) lub gdy schemat podatkowy nie posiada jeszcze NSP (a korzystający nie został o tym fakcie pisemnie poinformowany) lub został poinformowany o obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym innym niż standaryzowany.

Autor: Beata Rawa ? starszy konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w zakresie raportowania schematów podatkowych MDR? Skontaktuj się z nami ?
X