Zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy dla środków transportu, w tym samochodów osobowych.

Powyższy przepis daje zatem możliwość zastosowania 40% stawki amortyzacji do używanych samochodów osobowych. Z dniem 1 stycznia 2021 r. znowelizowano przepisy ustawy o PIT, w tym zmianie uległa definicja używanego środka trwałego. Zgodnie z art. 22j ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, za używany środek transportu, w tym samochód osobowy uznaje się „jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcy”.

Wątpliwości w zakresie stosowania indywidualnej stawki amortyzacji mogą się pojawić w sytuacji, w której podatnik rozpoczął użytkowanie pojazdu na podstawie cesji umowy leasingu, a następnie dokonał wykupu pojazdu po okresie, na który umowa leasingu zostawała zawarta.

W ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wyrażonej w interpretacji indywidualnej z dnia 3 października 2023 r., znak sprawy: 0112-KDIL2-2.4011.577.2023.2.IM, wskazano, że: „Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że 30 czerwca 2021 r. przejął Pan trybem cesji leasing auta osobowego x. Przed tym zdarzeniem auto było użytkowane od nowości przez pierwotnego leasingobiorcę – był to okres 20 miesięcy. W październiku 2023 r. kończy się umowa leasingu tego auta. Auto chciałby Pan wykupić zgodnie z umową i użytkować dalej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazał Pan ponadto, że umowa leasingu spełnia warunki określone w art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wskazał Pan we wniosku, samochód osobowy, który chce Pan wykupić od leasingodawcy, zostanie zakwalifikowany jako środek trwały podlegający amortyzacji. Pojazd był użytkowany od nowości przez pierwotnego leasingobiorcę 20 miesięcy, następnie został przejęty przez Pana trybem cesji leasingu i wykorzystywany w okresie czerwiec 2021 – październik 2023. Po zakończeniu umowy leasingu zamierza Pan pojazd wykupić. Zatem nie można stwierdzić, że samochód osobowy przed jego nabyciem – wykupem po zakończeniu umowy leasingu – był używany przez okres co najmniej 6 miesięcy przez inny niż podatnik podmiot”.

W ocenie ICT stanowisko Dyrektora KIS jest kontrowersyjne, gdyż definicja używanego środka trwałego (tutaj samochodu osobowego) z art. 22j ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT wskazuje, że za używany środek trwały uznaje się środek trwały wykorzystywany przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcy przed jego nabyciem. Z opisu stanu faktycznego ww. interpretacji indywidualnej wynika, że pojazd był użytkowany przez 20 miesięcy przez poprzedniego leasingobiorcę. Zatem według ICT sam fakt wykorzystywania pojazdu, przez inny podmiot na podstawie umowy leasingu przez okres co najmniej 6 miesięcy, która następnie jest scedowana na drugi podmiot, daje temu drugiemu podmiotowi prawo do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji w wyniku uznania przedmiotowego pojazdu za używany środek trwały.

 

Autor: Karol Klauziński – Doradca podatkowy nr wpisu 14 276

X