W dniu 20 stycznia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.625.2021.2.IZ w przedmiocie ustalenia możliwości korzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych transakcji, które mogą korzystać ze zwolnienia (art. 11n pkt 1 updop).

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca w 2020 r. zrealizował transakcję z podmiotem powiązanym. Wartość transakcji przekroczyła w trakcie roku obrotowego próg dokumentacyjny oraz skalsyfikowana została jako transakcji o charakterze jednorodnym. Transakcja, zrealizowana w 2020 r. podatkowo wpływa na wysokość dochodów ze źródła przychodów, jakim są ?inne źródła przychodów? (tj. nie dotyczą przychodów z zysków kapitałowych). Spółka zakłada również, że w 2021 r. oraz w kolejnych latach podatkowych mogą być realizowane transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość będzie przekraczać progi dokumentacyjne.

W roku 2020 zarówno Wnioskodawca, jak i podmiot powiązany mający siedzibę w Polsce, z którym jest realizowana transakcja o wartości przekraczającej progi dokumentacyjne, spełnili następujące warunki do korzystania ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego: nie korzystali ze zwolnienia podmiotowego w CIT, oraz nie korzystali ze zwolnienia dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE. Spółka zakłada, że wymienione warunki będą spełnione (zarówno przez nią samą, jak i podmioty powiązane) w roku 2021 oraz w latach kolejnych.

W roku 2020 jedynie Wnioskodawca poniósł stratę podatkową ze źródła ?inne przychody niż z zysków kapitałowych?. Jednak strata nie była związana z wynikiem na transakcji z podmiotem powiązanym (nie była poniesiona na tym źródle przychodów – strata nie była związana z zawartą transakcją).

Wątpliwości Spółki dotyczą ustalenia:

    • czy w sytuacji, w której strata podatkowa poniesiona została tylko przez jeden z podmiotów (Spółkę lub podmiot powiązany), w 2020 r. oraz owa strata nie była związana z zawartą między podmiotami transakcją tj. nie była poniesiona na tym źródle przychodów (strata nie była związana z transakcją kontrolowaną i nie była wynikiem tej transakcji), z którym wiążą się transakcje, dla których analizowana jest możliwość zwolnienia, to możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2020 r.,
    • czy w sytuacji, w której w roku 2021 oraz kolejnych latach podatkowych zostanie poniesiona przez Wnioskodawcę (lub podmiot powiązany z którym będzie realizowana transakcja), strata podatkowa na innym źródle przychodów, niż to, z którym będzie związana transakcja, dla której jest analizowany obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (tj. strata nie będzie związana z przyszłą transakcją oraz nie będzie wynikiem przyszłej transakcji), możliwe będzie skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego za dany rok podatkowy.

W ocenie Wnioskodawcy, będzie przysługiwało mu prawo do zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej na podstawie art. 11n pkt 1 updop przy obu pytaniach (sytuacjach). Oczywiście Spółka jest świadoma, że jeżeli warunki do skorzystania ze zwolnienia nie będą spełnione to będzie to oznaczać utratę możliwości do skorzystania ze zwolnienia.

Organ podatkowy wskazuje jednak, że warunek dotyczący zwolnienia z obowiązku w zakresie cen transferowych, (art. 11n pkt 1 lit. c updop) uznaje się za spełniony, gdy żaden z podmiotów powiązanych biorący udział w transakcji kontrolowanej nie poniósł straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się tę transakcję. Przy założeniu, że pozostałe warunki konieczne do zastosowania zwolnienia krajowego są spełnione.

Brak obowiązku dokumentacyjnego, należy ustalić w oparciu o stratę ze źródła przychodów, do którego zalicza się transakcję podlegającą temu obowiązkowi. Jeżeli transakcja dotyczy określonego źródła przychodów to należy zbadać, czy podatnik poniósł stratę tylko z tego źródła.

W przypadku Wnioskodawcy wystąpienie straty ze źródła ?inne przychody niż z zysków kapitałowych?, tj. z tego samego źródła przychodów, które dotyczy transakcji kontrolowanej, powoduje, że warunek odnoszący się do braku straty podatkowej nie został (nie zostanie) spełniony. W tej sytuacji bez znaczenia pozostaje fakt, że zawarta transakcja nie generowała dla Wnioskodawcy straty, tj. że strata, którą Wnioskodawca poniósł nie była związana z zawartą transakcją pomiędzy podmiotami powiązanymi, ponieważ Spółka poniosła stratę ze źródła przychodów, do którego zaliczana jest analizowana transakcja kontrolowana.

Podsumowując, organ podatkowy, uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X