W dniu 24 lipca br. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDWB.4010.7.2020.1.KK) w przedmiocie ustalenia czy wystąpi obowiązek przekazania informacji o cenach transferowych w odniesieniu do tych transakcji, które spełniają warunki przewidziane w art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zwolnień dla transakcji krajowych, jednocześnie wartości transakcji nie przekraczają progów transakcyjnych.

W myśl art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

  1. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6,
  2. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a,
  3. nie poniósł straty podatkowej.

Zarówno Wnioskodawca, jak i podmioty powiązane z Wnioskodawcą spełniają powyższe przesłanki.

Jednocześnie transakcje z podmiotami powiązanymi nie przekraczają progów, o których mowa w art. 11k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z ww. artykułem dokumentacja local file sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

  1. 10 000 000 zł ? w przypadku transakcji towarowej,
  2. 10 000 000 zł ? w przypadku transakcji finansowej,
  3. 2 000 000 zł ? w przypadku transakcji usługowej,
  4. 2 000 000 zł ? w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

Zdaniem Wnioskodawcy podmioty powiązane realizujące transakcje krajowe, których wartość (rozpatrywana z perspektywy transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym) nie przekracza progów kwotowych wskazanych w art. 11k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie są zobowiązane do składania informacji o cenach transferowych.

Powyższe stanowisko zostało dodatkowo potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 marca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.60.2020.1.SJ).

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X