W interpretacji indywidualnej, znak 0111-KDIB1-3.4010.272.2020.1.APO, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził jako prawidłowe stanowisko spółki w zakresie poboru ryczałtowanego podatek dochodowy (podatek u źródła) z tytułu płatności realizowanych za Usługi B+R.

Wnioskodawca jest spółką produkcyjną, należącą do międzynarodowej grupy. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja podzespołów i części dla branży samochodowej. Spółka specjalizuje się w rozwoju, produkcji i regeneracji systemów elektrycznych.  W związku z prowadzoną działalnością Spółka nabywa szereg usług od podmiotów zagranicznych, tj. nierezydentów (Nierezydenci), w rozumieniu art. 3 ust. 2 uCIT.

Jednym z rodzajów płatności realizowanych na rzecz podmiotów zagranicznych są płatności z tytułu usług badawczo-rozwojowych (Usługi B+R).

W istocie, w zakres świadczeń objętych przez Usługi B+R wchodzi:

  • dogłębna analiza wymagań klienta w zakresie funkcjonalności produktu,
  • proponowanie rozwiązań technicznych,
  • testy i produkcja prototypów,
  • analiza i dobór rozwiązań konstrukcyjnych (symulacje komputerowe, obliczenia),
  • przygotowanie makiet dla klienta oraz na potrzeby wewnętrznej walidacji produktu,
  • utrzymywanie kontaktu z klientami w celu zapewnienia zgodności projektów z ich wymaganiami, proponowanie alternatyw i ulepszeń technicznych,
  • w przypadku kwestii problematycznych w zakresie jakości – identyfikacja źródeł problemów, poszukiwanie rozwiązań, testowanie.

W ramach świadczenia Usług B+R nie dochodzi do przekazania praw o charakterze niematerialnym (w szczególności licencji na prawa własności przemysłowej ani know-how). Usługi B+R są świadczone z wykorzystaniem takowych praw, jednakże do ich udostępnienia Spółce dochodzi w ramach odrębnej transakcji, która podlega odrębnej opłacie.

Zadano pytanie czy Spółka jest i będzie obowiązania jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy (podatek u źródła) z tytułu płatności realizowanych za Usługi B+R (Płatności), zgodnie z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2a ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2a ustawy o CIT, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), a także z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze – ustala się w wysokości 20% przychodów.

W związku z tym, aby uznać, że na Spółce ciąży obowiązek pobrania podatku u źródła z tytułu wypłaty wynagrodzenia za Usługę B+R należy ustalić, czy Płatność może zostać uznana za jedną z (albo podobną do) kategorii wskazanych w powyższych przepisach. Innymi słowy, należy ustalić jakie świadczenie jest ekwiwalentem Płatności.

Wskazano, że żadna z usług/świadczeń dokonywana w ramach usługi B+R nie stanowi usługi/świadczenia podobnego do wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. Stosowanie do powyższego w przypadku realizacji na rzecz nierezydentów Płatności z tytułu wskazanych usług, Spółka nie będzie obowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła).

 

Autor: Izabela Lipka ? Konsultant podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X