W dniu 20 lipca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.292.2022.4.EJ w zakresie ustalenia czy na gruncie ustawy o CIT w odniesieniu do wypłacanych na rzecz Pool Leadera odsetek z tytułu cash-poolingu, których rzeczywistym właścicielem jest Pool Leader oraz do wypłacanych na rzecz Pool Leadera odsetek z tytułu cash-poolingu, których rzeczywistym właścicielem są Uczestnicy, Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, który zamierza zawrzeć umowę i przystąpić do oferowanego przez bank z siedzibą w Polsce systemu zarządzania płynnością finansową, tzw. usługi cash-poolingu rzeczywistego. Pozostali Uczestnicy, podobnie jak Wnioskodawca, są polskimi rezydentami podatkowymi. Pool Leader jest niemieckim rezydentem podatkowym. Zgodnie z treścią Porozumienia, udzielenie finansowania oraz otrzymanie finansowania w ramach systemu cash-poolingu, do którego przystąpi Wnioskodawca, podlega oprocentowaniu na warunkach rynkowych określanych przez Pool Leadera. Tym samym, w stosunku do Uczestników naliczane są odsetki od udzielonego i otrzymanego finansowania. Na moment dokonywania przelewów, w tym przelewów o charakterze odsetkowym na rzecz Pool Leadera, Uczestnicy będą posiadać certyfikat rezydencji Pool Leadera, potwierdzający jego niemiecką rezydencję podatkową, a także – w przypadku, w którym Pool Leader będzie rzeczywistym właścicielem wypłacanych lub kapitalizowanych przez Uczestnika odsetek w rozumieniu art. 4a pkt 29 Ustawy o CIT, pisemne oświadczenie potwierdzające, że Pool Leader jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych lub kapitalizowanych przez Udziałowca odsetek. Przed dokonaniem płatności lub kapitalizacji odsetek, Uczestnicy zweryfikują warunki zastosowania stawek wynikających z umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z należytą starannością uwzględniającą charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez Uczestników.

Wątpliwości dotyczą m.in. ustalenia, czy w odniesieniu do wypłacanych na rzecz Pool Leadera odsetek z tytułu cash-poolingu, których rzeczywistym właścicielem jest Pool Leader oraz do wypłacanych na rzecz Pool Leadera odsetek z tytułu cash-poolingu, których rzeczywistym właścicielem są Uczestnicy, Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła.

Stanowisko DKIS

Zdaniem DKIS, w odniesieniu do analizowanej sprawy Wnioskodawca powinien ustalić osobę podatnika, na rzecz którego przekazywane będą odsetki, a następnie zastosować postanowienia odpowiedniej umowy międzynarodowej tak, aby określić właściwą stawkę podatkową, czy też od tego podatku odstąpić, jeżeli dana umowa zawiera regulacje, na mocy których Polska jako państwo, w którym odsetki powstają – „państwo źródła”, zrezygnowała z opodatkowania danych przychodów wobec rezydentów państwa, z którym dana umowa została zawarta.

Podsumowując, w ocenie Organu podatkowego, w przypadku gdy Pool Leader nie angażuje w strukturę cash-poolingu swoich własnych środków pieniężnych, lecz jedynie pełni funkcje pośrednika i podmiotami uprawnionymi do odsetek, rzeczywistymi właścicielami będą Uczestnicy – polskie spółki, to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku od tych odsetek, gdyż odsetki wypłacane na rzecz spółek będących polskimi rezydentami nie podlegają regulacji art. 21 ust. 1 ustawy o CIT.

Natomiast w przypadku, gdy rzeczywistym właścicielem wypłacanych lub kapitalizowanych odsetek będzie Pool Leader będący niemieckim rezydentem podatkowym (finansowanie jest udzielone ze środków Pool Leadera), oznacza to, że na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek płatnika wynikający z art. 26 ust. 1 updop. Przy czym Uczestnicy na moment wypłaty lub kapitalizacji odsetek mogą zastosować obniżoną stawkę podatku w wysokości 5% kwoty brutto tych odsetek na podstawie art. 11 ust. 2 UPO między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X