W dniu 25 kwietnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.527.2021.2.AK w zakresie ustalenia, czy certyfikaty rezydencji otrzymane w formie elektronicznej można uznać za certyfikaty rezydencji wskazane w art. 4a pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest sp. z o.o. oraz rezydentem podatkowym w Polsce. Z uwagi na typ prowadzonej działalności Spółki, dokonuje ona zakupu usług. W związku z zakupem usług, Wnioskodawca dostrzega, że może być zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (art. 26 ust. 1 ustawy o CIT). Spółka posiada certyfikat rezydencji kontrahenta, sporządzony w języku angielskim, który został sporządzony w wersji elektronicznej (format PDF) oraz przesłany z wykorzystaniem poczty e-mail do Wnioskodawcy. Certyfikat rezydencji wystawiony został przez irlandzki urząd skarbowy w sposób dopuszczalny przez to państwo, zgodnie z przepisami,St w formie elektronicznej, tj. w formacie pliku pdf. Następnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta e-mail), urząd skarbowy przesłał do X, właściwy dla niego certyfikat rezydencji. Finalnie certyfikat rezydencji został przekazany do Wnioskodawcy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w przedstawionych okolicznościach certyfikaty rezydencji otrzymane w formie elektronicznej i w sposób opisany przez Wnioskodawcę, można uznać za certyfikaty rezydencji wskazane w art. 4a pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT?

Stanowisko DKIS

W ocenie organu podatkowego, biorąc pod uwagę, że przepisy (art. 4a pkt 12 ustawy o CIT w zw. z art. 194 § 1 Ordynacji podatkowej) wykluczają możliwość potwierdzania rezydencji podatkowej w innej formie niż urzędowy dokument wystawiony przez właściwe organy drugiego państwa, jego kopia (np. kserokopia, faks, skan, fotografia, kopia elektroniczna w formie plików pdf, jpg, png) nie może rodzić wątpliwości co do zachowania w niej integralności oryginału. Takie obawy ? zdaniem organu ? nie dotyczą oryginalnych dokumentów papierowych (lub ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez uprawnione podmioty), dokumentów elektronicznych sporządzonych przez właściwe władze podatkowe (opatrzonych podpisem elektronicznym) i przekazanych podatnikom lub opublikowanych na oficjalnych stronach internetowych tych władz. W pozostałych przypadkach tj. pobrania pliku elektronicznego (sformatowanego w postaci pdf, jpg, png) ze strony podatnika (beneficjanta płatności) lub ze strony internetowej przez niego wskazanej, nie można wykluczyć ryzyka korzystania z danych, których oryginalna treść została zmodyfikowana. Sposób dystrybuowania (wydawania) tego rodzaju certyfikatu (np. wydanie certyfikatu bezpośrednio przez administrację skarbową podatnikowi wnioskującemu o tego rodzaju zaświadczenie czy jego pobieranie przez Spółkę ze strony internetowej podatnika) ma także znaczenie.

Podsumowując, brak jest przesłanek do odmowy uznania za ważny certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej, jeżeli w takiej formie zgodnie z prawem danego państwa certyfikat taki jest wydawany przez organy podatkowe. Resumując:

  • jeżeli w kraju rezydencji podatkowej dopuszczalna jest forma elektroniczna certyfikatu rezydencji, to nie ma podstaw, aby kraj, w którym przedkładany jest dokument nie uznawał takiej formy tego zaświadczenia;
  • skoro przepisy danego kraju uznają, że certyfikat rezydencji wydany w formie elektronicznej jest dokumentem poświadczającym rezydencję podatkową, to nie traci on swoich właściwości poprzez dalsze jego udostępnianie w kanałach elektronicznych, które nie naruszają jego integralności;
  • certyfikat rezydencji powinien być otrzymany w takiej formie w jakiej jest wydawany w kraju nierezydenta. Jeżeli tego rodzaju dokument jest wydawany przez organ podatkowy w formie pliku pdf (jpg), to stanowi on certyfikat rezydencji, o którym mowa w art. 4a pkt 12 ustawy o CIT, nawet w przypadku jego dalszego przekazywania w niezmienionej formie.

Biorąc pod uwagę powyższe, certyfikat rezydencji, który przez irlandzką administrację skarbową wysyłany jest w formie dokumentu pdf za pomocą bezpiecznego kanału elektronicznego do rezydenta irlandzkiego, a następnie przez rezydenta irlandzkiego udostępniany w formie pdf lub jpg do kontrahenta (pod warunkiem udostępnienia w niezmienionej formie i formacie) będzie stanowił certyfikat, o jakim mowa w art. 4a pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X