W dniu 5 grudnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.571.2022.1.ES w zakresie ustalenia, czy certyfikat posiadający datę wystawienia i potwierdzający rezydencję podatkową kontrahenta zagranicznego na dzień wystawienia, będzie ważny przez kolejnych 12 miesięcy od dnia wystawienia certyfikatu na podstawie art. 26 ust. 1i ustawy o CIT.

Stan faktyczny

Spółka jest polską spółką kapitałową, zajmującą się dystrybucją artykułów dziecięcych. W związku z działalnością, Wnioskodawca dokonuje płatności podlegających podatkowi u źródła (płatności) za zakup usług niematerialnych od zagranicznych kontrahentów. Spółka wypłacając należności na rzecz zagranicznych kontrahentów występuje w charakterze płatnika zobowiązanego, co do zasady, do potrącenia i uiszczenia podatku u źródła.

W związku z zakupem usługi niematerialnej, Wnioskodawca otrzymał certyfikat rezydencji wydany przez czeski organ podatkowy. Dokument poświadcza, że na dzień 30 listopada 2021 r. kontrahent Spółki jest rezydentem podatkowym w Czechach w rozumieniu art. 4 UPO Polska-Czechy. Przekazany Spółce certyfikat został wydany tego samego dnia tj. 30 listopada 2021 r.

W myśl art. 4a pkt 12 ustawy CIT certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Zauważyć należy również, że nie ma ujednoliconej formy certyfikatów rezydencji. Należy podkreślić, że ustawa CIT nie wymaga od płatnika posiadania certyfikatu rezydencji potwierdzającego siedzibę podatnika na dzień wypłaty należności w momencie dokonywania tej wypłaty. Udokumentowanie rezydencji podatkowej może nastąpić zarówno przed, jak i po dokonaniu płatności. Jednakże w razie uzyskania certyfikatu po dokonaniu płatności, taki certyfikat powinien potwierdzać rezydencję podatkową za okres, w którym została dokonana płatność. Natomiast, jeżeli w certyfikacie wskazano okres jego ważności, dla płatnika istotne jest, czy w dacie wypłaty świadczenia okres ten nie upłynął.

Certyfikat rezydencji musi potwierdzać fakt rezydencji podatkowej w dacie uzyskania dochodu. Kwestie związane z datą obowiązywania certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu ważności zostały uregulowane w art. 26 ust. 1i-1l updop. Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Ponadto, o certyfikacie rezydencji stanowi także art. 26 ust. 1n CIT, zgodnie z którym: miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Tak więc, warunkiem zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest udokumentowanie miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. A prawidłowa realizacja obowiązków przez płatnika wymaga uzyskania certyfikatu rezydencji aktualnego na moment dokonywania wypłat.

Reasumując, stanowisko Spółki dotyczące kwestii ustalenia czy certyfikat posiadający datę wystawienia i potwierdzający rezydencję podatkową kontrahenta zagranicznego na dzień wystawienia, będzie ważny przez kolejnych 12 miesięcy od dnia wystawienia certyfikatu na podstawie art. 26 ust. 1i ustawy o CIT, Organ podatkowy uznał za prawidłowe, o ile oczywiście certyfikat ten nie określa innej daty (okresu) jego ważności.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X