Ministerstwo Finansów w dniu 22 października 2021 r. opublikowało zaktualizowane zestawienie odpowiedzi w zakresie obowiązków sprawozdawczych dotyczących raportowania cen transferowych. Informator ilustruje praktyczne porady dotyczące wypełnienia informacji o cenach transferowych.

W drugim wydaniu informacji o cenach transferowych TPR doprecyzowano pierwszą wersję informatora z września 2020 r. oraz dodano nowe pytania uzupełniające pierwszą wersję przedmiotowej informacji o następujące zagadnienia:

  • Czy Informację TPR powinno się złożyć odrębnie dla każdej transakcji podlegającej raportowaniu?
  • Czy w trakcie roku podatkowego podmiot może złożyć kilka Informacji TPR, w których zaraportowane zostaną transakcje realizowane w różnych okresach danego roku podatkowego, np. transakcje realizowane w pierwszym kwartale  2020 r.?
  • W złożonej Informacji TPR podatnik popełnił błąd polegający na nieprawidłowym wskazaniu kodu kategorii transakcji. Czy wymagana jest korekta Informacji TPR spowodowanej błędem?
  • Czy Informację TPR można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP?
  • Jak należy postąpić w przypadku niezłożenia Informacji TPR w terminie?
  • Jaki formularz TPR powinna złożyć spółka niebędąca osobą prawną ? TPR-C czy TPR-P?
  • Kto składa Informację TPR w przypadku spółki niebędącej osobą prawną?
  • Do której kategorii należy przyporządkować Transakcję kontrolowaną, jeśli prawidłowe wydają się dwie lub więcej kategorii lub brakuje kategorii w pełni odpowiadającej rodzajowi transakcji?
  • Jak zaraportować transakcję, gdy w trakcie roku jakiś podmiot staje się lub przestaje być Podmiotem powiązanym dla podmiotu, którego dotyczy Informacja TPR?
  • W jaki sposób przedstawić w Informacji TPR wartości transakcji w przypadku kilkuletniego kontraktu (np. na generalne wykonawstwo)?
  • Czy w przypadku wieloletniego kontraktu należy wykazać tę transakcję w Informacji TPR za każdy rok obowiązywania kontraktu, jeżeli w okresach (latach), wartość o której mowa w art. 11l ust. 2 pkt 1 Ustawy nie przekroczyła wartości, o których mowa w art. 11k Ustawy?
  • Czy wartość wskazana w polu Wynik na transakcji dotyczy wyniku podmiotu składającego Informację TPR czy podmiotu, od którego nabywany jest dany towar lub usługa?
  • Czy Wynik na transakcji ustalony jedną z metod podanych w Rozporządzeniu TPR (czyli od kodu WF01 do kodu WF17) dotyczy rentowności całego przedsiębiorstwa w danym roku podatkowym czy jednorodnej transakcji, której wartość jest podana w Sekcji E w polu Wartości transakcji?
  • Jaką wartość należy wpisać w polu Wartość transakcji w przypadku transakcji finansowej, jeśli w trakcie roku podatkowego nastąpiły zmiany w umowie (innym dokumencie), stanowiącym podstawę realizacji transakcji?
  • W jaki sposób należy scharakteryzować przedmiot transakcji w polu formularza Przedmiot transakcji kontrolowanej, szczególnie w przypadku transakcji, których kod (kategoria Transakcji kontrolowanej) już stanowi pewien opis transakcji (np. 1007 Świadczenie usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów albo 1310 Wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego części)?
  • Jaką Wartość transakcji należy wykazać w przypadku pożyczek lub kredytów zawartych przed okresem sprawozdawczym, w sytuacji kiedy wartość wykorzystywanego w okresie sprawozdawczym kapitału zmieniła się zgodnie z zapisami umowy lub harmonogramu spłat?
  • Jak ustalić Wartość transakcji pożyczki/kredytu, jeżeli spłaty kapitału następują w okresie raportowanym w cyklach miesięcznych, kwartalnych lub nieregularnie?
  • Jak w Informacji TPR należy wykazać Wartość transakcji, polegającej na udzieleniu linii kredytowej wielowalutowej?
  • Jak w Informacji TPR należy wykazać Wartość transakcji pożyczki/kredytu, zawartych i spłaconych w trakcie okresu, za który jest składana Informacja TPR?
  • Jaka wartość powinna być wykazana w polu Wartość transakcji dla transakcji ubezpieczeniowych, w przypadku których nie można ustalić sumy ubezpieczenia (np. ubezpieczenia na życie)?
  • Czy w umowach reasekuracyjnych, gdzie nie występuje suma ubezpieczenia, lecz limit pokrycia reasekuracyjnego, należy przyjąć wartość tego limitu za Wartość transakcji?
  • Co jest Wartością transakcji w przypadku ubezpieczeń, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona ustawowo do sumy gwarancyjnej (OC komunikacyjne), natomiast suma ubezpieczenia nie jest wskazana?
  • Jaka Wartość transakcji wystąpi w przypadku usług brokerskich, czyli pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych?
  • Czy wypłata odszkodowania wynikająca z zawartej umowy ubezpieczeniowej powinna być rozpoznawana jako odrębna transakcja wykazana w Informatorze TPR?
  • Jak wypełnić pole Kwota kapitału, w przypadku gdy w transakcji cash poolingu brak jest limitu finansowania?
  • Jaka wartość powinna być wykazana w polu Wartość transakcji dla transakcji bancassurance?
  • Podmiot dokonał zakupu środka trwałego (typu maszyna produkcyjna) od Podmiotu powiązanego, celem używania tej maszyny dla potrzeb własnej produkcji. Jakim kodem kategorii transakcji należy oznaczyć tą transakcję?
  • Jak w Informacji TPR należy wykazać transakcję stanowiącą restrukturyzację? Jakie składniki powinno objąć wynagrodzenie stanowiące wartość transakcji restrukturyzacji?
  • Jak w Informacji TPR należy wykazać transakcję umowy spółki niebędącej osobą prawną?

Ponadto, w drugim wydaniu dodano ogólne uwagi do składania informacji TPR dotyczące kwestii technicznych np. posłużenie się błędnym identyfikatorem podatkowym czy wskazanie wartości transakcji z oczywistą omyłką.

Powyższe zagadnienia zostaną szerzej omówione podczas webinaru poświęconego zaktualizowanej wersji pytań i odpowiedzi do informacji TPR (edycja druga) zaplanowanego na 4 listopada  >>Link do zapisów<<

 

Autor: Marta Kiryczuk – Asystent podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X