W dniu 16 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał Interpretację Indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.476.2021.2.MS, w przedmiocie ustalenia czy biuro na terenie Polski stanowić będzie zakład podatkowy w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca (dalej: ,,Spółka?) jest spółką prawa niemieckiego (odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) będącą na terenie Republiki Federalnej Niemiec podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Miejsce efektywnego zarządu Spółki znajduje się na terytorium Niemiec – w Niemczech podejmowane są decyzje biznesowe, proces sprzedaży produktów realizowany jest przez Spółkę na niemieckich stacjach benzynowych – własnych lub partnerskich. Spółka zdecydowała się wynająć z początkiem roku 2021 r. lokal biurowy na terenie Polski, w celu zwiększania udziału w rynku i  rozszerzania bazy klientów Spółki o podmioty posiadające siedziby działalności gospodarczej na terenie Polski i Litwy. Biorąc pod uwagę wskazany powyżej całokształt działalności Spółki, czynności realizowane w Polsce mają charakter przygotowawczy i pomocniczy w stosunku do głównego przedmiotu działalności Spółki.

W związku z powyższym pojawiło się pytanie czy w przedmiotowym stanie faktycznym w związku z posiadaniem na terenie Polski biura należy uznać, że Spółka posiada w Polsce zakład podatkowy w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406) oraz art. 5 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90)?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka posiada w Polsce stałą placówkę, czynności realizowane w Polsce przez tą stałą placówkę mają charakter przygotowawczy i pomocniczy i tym samym, w przedmiotowym stanie faktycznym nie powstaje zakład podatkowy w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 U PO PL-DE.

Powyższe stanowisko zostało uznane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej za nieprawidłowe.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w analizowanej sprawie nie można mówić o przygotowawczym lub pomocniczym charakterze działalności biura utworzonego w Polsce w odniesieniu do działalności jednostki macierzystej, ponieważ w rzeczywistości działalność tego biura w części jest tożsama z działalnością jednostki macierzystej.

Odnosząc powyższe do postanowień umownych zawartych w art. 5 umowy polsko-niemieckiej należy stwierdzić, że placówka Wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełnia wszystkie warunki niezbędne do uznania jej za zakład w rozumieniu tej umowy bowiem:

  1. istnieje miejsce gdzie działalność jest prowadzona (placówka),
  2. ma ona charakter stały,
  3. działalność wykonywana w biurze nie ma przygotowawczego lub pomocniczego charakteru (o czym pisano wcześniej).

W oparciu o Modelową Konwencję OECD i Komentarz do niej, warunkami koniecznymi do powstania zakładu są:

  1. istnienie stałej placówki,
  2. ekonomiczne prawo do dysponowania/rozporządzania tą placówką, oraz
  3. wykonywanie z użyciem ww. placówki działalności przedsiębiorstwa, tj. istotnych liczbowo i wartościowo czynności bezpośrednio na rzecz osób trzecich albo
  4. niezależnie od spełnienia powyższych warunków – istnienie osoby, która działa w imieniu przedsiębiorstwa, tzn. występuje w roli przedstawiciela, a także posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w danym państwie. Z taką sytuacją mamy do czynienia, w szczególności jeżeli oświadczenie woli tej osoby wywołuje dla reprezentowanego przedsiębiorstwa stan związania.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że kumulatywne spełnienie pierwszych trzech warunków wskazanych wyżej albo warunku czwartego będzie skutkować powstaniem zakładu w rozumieniu UPO. Ponadto, zdaniem organu podatkowego, miejsce efektywnego zarządu Spółki znajduje się na terytorium Niemiec. W Niemczech podejmowane są decyzje biznesowe, a proces sprzedaży produktów realizowany jest przez Spółkę na niemieckich stacjach benzynowych – własnych lub partnerskich.

W związku z tym, biorąc pod uwagę powyższe przepisy i przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, że działalność Spółki z siedzibą w Niemczech, która będzie prowadziła działalność poprzez biuro w Polsce w zakresie opisanym we wniosku, będzie stanowiła zakład Spółki niemieckiej w Polsce na podstawie art. 5 umowy polsko-niemieckiej.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X