W dniu 6 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał Interpretację Indywidualną o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.448.2021.1.AT, w przedmiocie ustalenia czy dokonanie płatności wyrównawczej związanej z mechanizmem ustalania wynagrodzenia Spółki, w oparciu o bazę kosztową powiększaną o narzut oraz zwrot poniesionych kosztów nieobjętych tą bazą kosztową będą podlegać w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu dochodów osiąganych przez nierezydentów.

Stan faktyczny

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca (dalej: ,,Spółka?) wchodzi w skład Grupy, która dostarcza innowacyjne usługi w zakresie projektowania, inżynierii, produkcji, logistyki oraz łańcucha dostaw (m.in. pakowanie, transport i obsługę posprzedażową) dla klientów z wielu sektorów. Grupa posiada ponad 100 zakładów produkcyjnych w 30 krajach. Spółka, jako jedna ze spółek należących do Grupy działa jako usługodawca o ograniczonym ryzyku.

W umowie, którą Spółka planuje zawrzeć wraz z innym podmiotem z Grupy (niderlandzki rezydent podatkowy), przewidziany został mechanizm ustalania wynagrodzenia Spółki, w oparciu o bazę kosztową powiększaną o narzut oraz zwrot poniesionych kosztów nieobjętych tą bazą kosztową, którego celem jest zapewnienie aby Spółka będąca stroną tej umowy miała zapewnione uzyskanie rynkowego wyniku (rynkowego poziomu zysku, ustalonego w oparciu o narzut na kosztach wartości dodanej kreowanej przez Spółkę i rekompensaty pozostałych kosztów).

Wnioskodawca złożył do Ministerstwa Finansów (KAS) wniosek o Uprzednie Porozumienie Cenowe (tzw. APA lub Advance Pricing Agreement) dotyczący powyżej opisanego modelu biznesowego. Wyliczenie rynkowego wyniku zgodnego z zasadami cen transferowych będzie dokonywane na podstawie analizy cen transferowych przygotowanej w ramach procedury APA, uwzględniającej m.in. wszystkie koszty poniesione przez Spółkę oraz benchmark (porównanie) tych danych do informacji na temat wyników osiągniętych przez podmioty niepowiązane (dalej: analiza cen transferowych). W związku z powyższym, może wystąpić sytuacja, w której konieczne będzie dokonanie płatności zmierzającej do korekty dochodowości, tzw. wyrównania dochodowości, poprzez dokonanie płatności wyrównawczej.

W związku z powyższym pojawiło się pytanie czy tzw. płatność wyrównawcza opisana w opisie zdarzenia przyszłego będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu dochodów osiąganych przez nierezydentów?

Stanowisko Wnioskodawcy i DKIS

Zdaniem Spółki płatność wyrównawcza nie będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu dochodów osiąganych przez nierezydentów, ponieważ wyrównanie dochodowości nie stanowi żadnego z tytułów określonych w art. 21 i art. 22 ustawy o CIT, ani też art. 10-12 Konwencji, i tym samym Spółka nie będzie obowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z wypłatą płatności wyrównawczej z tytułu korekty dochodowości na podstawie art. 26 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego zostało uznane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej za prawidłowe.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X