W dniu 26 września 2023 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.394.2023.2.ANK w przedmiocie ustalenia, czy dopłaty wniesione na kapitał inny niż kapitał zakładowy podlegają konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych zarówno po polskiej stronie, jak również stron zagranicznych, do których dopłaty są wnoszone.

Stan faktyczny

W analizowanym stanie faktycznym Wnioskodawca jest podmiotem należącym do grupy kapitałowej. Spółka będąca równocześnie spółką matką przekazuje podmiotom powiązanym środki finansowe na zapewnienie możliwości prowadzenia przez podmiot powiązany bieżącej działalności gospodarczej i w tym celu Spółka dokonuje dokapitalizowania podmiotów powiązanych poprzez wniesienie dopłat do kapitału innego niż kapitał zakładowy.

Pomiędzy podmiotami występują powiązania kapitałowe. Podmioty powiązane otrzymujące dopłaty mają siedzibę w Czechach, na Węgrzech, w Portugalii, w Hiszpanii, w Niemczech oraz na Słowacji.

W świetle powyższego powstała wątpliwość, czy przedmiotowe zdarzenie gospodarcze stanowi transakcję kontrolowaną.

Stanowisko podatnika

W ocenie podatnika opisywane zdarzenie gospodarcze nie stanowi transakcji kontrolowanej zarówno na gruncie polskich regulacji, jak również na gruncie regulacji obowiązujących w jurysdykcjach podatkowych stron transakcji.

Odnosząc się do regulacji obowiązujących w Czechach, na Węgrzech, w Portugalii, w Hiszpanii, w Niemczech oraz na Słowacji Wnioskodawca wskazał podobieństwa funkcjonujących regulacji.

Jak podkreślono definicja transakcji kontrolowanej powinna spełniać następujące cechy:

  • występowanie działań o charakterze gospodarczym
  • identyfikowanie działań na podstawie rzeczywistych zachowań stron; oraz
  • ustalenie lub narzucenie warunków w wyniku powiązań.

Dopłata jest obowiązkowym świadczeniem wspólników na rzecz spółki, na warunkach określonych w umowie spółki lub oznaczonych uchwałą wspólników, o charakterze pieniężnym i (fakultatywnie) zwrotnym w granicach dozwolonych w ustawie. Podstawową cechą dopłat jest ich czasowy charakter, bowiem dopłata może być zwrócona wspólnikom bez potrzeby przeprowadzania sformalizowanej procedury obniżania kapitału zakładowego zakończonej wpisem zmiany umowy spółki do rejestru i powiązanej z zabezpieczeniem roszczeń wierzycieli, jeżeli nie jest wymagana na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Dopłaty nie skutkują również podwyższeniem kapitału zakładowego.

Analizowana transakcja nie stanowi działania o charakterze gospodarczym, ponieważ Wspólnicy spółki wnoszący dopłaty na podstawie umowy spółki nie mają co do zasady wpływu na ich wysokość, a więc brak jest tu charakteru odpłatnego charakterystycznego dla umów wzajemnych

Stanowisko organu

Organ podatkowy przyjął stanowisko podatnika równocześnie wskazując, iż Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie jest uprawniony do interpretacji zagranicznych przepisów prawa, zatem przedstawiona ocena odniosła się wyłącznie do polskich regulacji.

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X