W dniu 17 stycznia 2023 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.633.2022.2.AR  w zakresie ustalenia obowiązku korekty cen transferowych w związku z wystawieniem faktury korygującej cenę usług wsparcia.

Stan faktyczny

A funkcjonuje w grupie jako spółka produkcyjna i dystrybucyjna. B jest podmiotem powiązanym z A w rozumieniu ustawy CIT. Działalność B obejmuje dystrybucję zakupionych od A wyrobów gotowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, A świadczy na rzecz B usługi wsparcia w zakresie obsługi zamówień handlowych klientów. Wynagrodzenie z tytułu usług zostało ustalone na poziomie 9% wartości wyrobów sprzedanych przez B według ceny zakupu ustalonej między A a B i jest wyliczane za okres roku obrachunkowego. Wartość należności (wynagrodzenia z tytułu usług wsparcia) na poziomie 9% odpowiada w ocenie podmiotów powiązanych wartości rynkowej tych usług. Na koniec roku obrotowego A wystawia fakturę na rzecz B z tytułu usług wsparcia. Po zakończonym roku obrotowym B może udzielać rabatów swoim kontrahentom docelowym w odniesieniu do transakcji zrealizowanych w poprzednim roku obrotowym. W ślad za takim rabatem następuje korekta obrotu towarowego pomiędzy A a B. To oznacza, że po wystawieniu faktury za usługi wsparcia świadczone przez A na rzecz B zmianie ulega podstawa do naliczenia wynagrodzenia. W ślad za rabatami udzielonymi przez B na rzecz kontrahentów docelowych następuje korekta cen stosowanych pomiędzy A a B, której celem jest utrzymanie 15% marży odsprzedaży po stronie B.

Przedmiotem wątpliwości jest ustalenie czy faktury korygujące cenę usług wsparcia, odpowiadające korektom obrotu towarowego stanowią korektę cen transferowych (art. 11e ustawy CIT).

Organ podatkowy w interpretacji poddał analizie przesłanki wynikające z art. 11e ust. 1 ustawy CIT stanowiące o korekcie cen transferowych. W opinii DKIS, korekta dotycząca zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu usług wsparcia wiąże się ze zmianą ceny transferowej. Nie można bowiem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że skoro w ramach transakcji kontrolowanej polegającej na świadczeniu usług wsparcia zmianie nie uległa stawka wynagrodzenia określona na poziomie 9%, to na skutek udzielonych rabatów nie uległa zmianie cena transferowa obejmująca tę transakcję kontrolowaną. Definicja ceny transferowej wyraźnie bowiem wskazuje, że stanowi ona rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy. Wysokość wynagrodzenia z tytułu usług wsparcia uzależniona jest natomiast nie tylko od stawki 9%, ale również od podstawy, od której wynagrodzenie to według wskazanej stawki jest naliczane. Podstawę tę stanowi natomiast wartość dokonanej przez A na rzecz B odsprzedaży wyrobów, która to z kolei uzależniona jest od ustalonej pomiędzy A a B ceny odsprzedaży. Jak wynika z opisu sprawy, na skutek udzielonych rabatów cena odsprzedaży ulega korekcie, a celem tej korekty jest utrzymanie 15% marży odsprzedaży po stronie B.

Skoro zatem udzielone klientom rabaty mają pośredni wpływ na wysokość wynagrodzenie należnego A z tytułu usług wsparcia świadczonych na rzecz B, a dokładnie na podstawę jego naliczenia, to należy ustalić czy w opisanej sytuacji, w myśl art. 11e pkt 2 ustawy CIT nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych.

I tak, podsumowując, w opinii Organu, w omawianej sprawie nie mamy do czynienia z sytuacją, w której model ustalania cen transferowych oparty jest o budżety (plany, kosztorysy). A udzielenia rabatów nie można natomiast uznać za nadzwyczajne okoliczności tj. okoliczności trudne do przewidzenia, występujące poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Reasumując, z uwagi na brak spełnienia określonego w art. 11e pkt 2 ustawy CIT warunku uznania danej korekty za korektę cen transferowych stwierdzić należy, że faktury korygujące cenę usług wsparcia odpowiadające korektom obrotu towarowego nie stanowią korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X