W dniu 23 czerwca 2023 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.187.2023.3.AK w przedmiocie ustalenia, czy w sytuacji, w której roczne finansowanie Oddziału przez nierezydenta przekroczy 2 000 000 zł, Spółka i Oddział Spółki w Polsce (jako osoby powiązane) będą zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest osobą prawną zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem Państwa Izrael i na terytorium Państwa Izrael.

Wnioskodawca nie posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału, przedstawicielstwa, fabryki, warsztatu, nie wynajmuje lokalu, nie posiada żadnego innego lokalu. Spółka nie posiada oraz nie korzysta z żadnych aktywów znajdujących się w Polsce natomiast Spółka rozważa utworzenie w Polsce Oddziału.

W świetle powyższego powstała wątpliwość, czy jeżeli roczne finansowanie Oddziału przez nierezydenta przekroczy 2 000 000 zł, to Spółka i Oddział Spółki w Polsce będą zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Poniższy rysunek przedstawia przebieg planowanej transakcji.

Rysunek 1. Planowana transakcja między Spółką z Izraela a jej Odziałem w Polsce

W ocenie podatnika, obowiązek dokumentacyjny w powyższej sytuacji wystąpi z uwagi na fakt, iż finansowanie przez nierezydenta działalności jego Oddziału w Polsce powinno zostać potraktowane jako inna transakcja z limitem 2 000 000 zł.

Stanowisko organu

W ocenie organu podatkowego stanowisko przedstawione przez podatnika jest nieprawidłowe.

Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:

    • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
    • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
    • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
    • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

Z kolei zgodnie z art. 11l ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość transakcji kontrolowanej, o której mowa w art. 11k ust. 2 i 2a, odpowiada wartości przypisanych przychodów lub kosztów – w przypadku przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego.

Utworzenie na terytorium innego państwa oddziału, nie powoduje powstania nowego podmiotu podatkowego w tym państwie. Zakład / Oddział nie jest podmiotem podatkowym, gdyż podmiotem takim pozostaje jednostka macierzysta.

Analizując literalne brzmienie przepisu, przypisywanie dochodów do zagranicznego Oddziału stanowi transakcję kontrolowaną, z tego względu przesunięcia majątkowe między Spółką z Izraela a jej Oddziałem w Polsce nie stanowią transakcji kontrolowanej.

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Transfer Pricing Manager

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X