W dniu 29 marca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDWB.4010.71.2021.1.KK w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek począwszy od stycznia 2022 roku w przypadku połączenia ze spółką komandytową w 2021 roku i złożenia stosowanego zawiadomienia do końca 2021 roku.

Stan faktyczny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest polskim rezydentem podatkowym, posiada w kraju nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych.  Wnioskodawca planuje dokonać połączenia ze spółką komandytową, w której obecnie pełni funkcję komplementariusza. Połączenie planowane jest na rok 2021, przy czym Wnioskodawca będzie spółką przejmującą. Wnioskodawca zamierza od nowego roku podatkowego, tj. od 2022 wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Po dokonaniu połączenia, tj. jeszcze w 2021 roku, Wnioskodawca planuje złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem (art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT). Ponadto, Wnioskodawca zaznacza, że spełnia wszystkie warunki do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych określone w art. 28j Ustawy o CIT, jak również nie zachodzą u niego przesłanki do wyłączenia z tego sposobu opodatkowania określone w art. 28k ustawy o CIT, poza art. 28k ust. 1 pkt 5 lit. a tej ustawy. W związku z powyższym Spółka poddała w wątpliwość czy będzie mogła od stycznia 2022 roku wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów kapitałowych, jeżeli złoży zawiadomienie do końca roku 2021.

Podmioty dokonujące restrukturyzacji w drodze łączenia, podziału lub wniesienia wkładu niepieniężnego, dla których pierwszy rok po restrukturyzacji jest jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych są uprawnione na zasadach przejściowego prawa, istniejącego wyłącznie w 2021 r., do wyboru estońskiego CIT. Przy czym takie rozwiązanie było skierowane dla podmiotów, które już w 2021 r., czyli w pierwszym możliwym okresie wybiorą ryczałt.

Stanowisko DKIS

W analizowanej sprawie należy zwrócić uwagę na art. 9 ustawy zmieniającej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2122), zgodnie z którym podatnicy, o których mowa w art. 28k ust. 1 pkt 5 lub 6 oraz podmioty, o których mowa w art. 28k ust. 2 ustawy o CIT, mogą wybrać opodatkowanie estońskim CIT, jeżeli w 2021 r. złożą zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem. W ocenie organu podatkowego podatnik chcący skorzystać z tej preferencji powinien już w 2021 r. wybrać i być opodatkowanym ryczałtem.

W związku z powyższym Spółka miała możliwość wybrania opodatkowania ryczałtem w trakcie roku 2021 i w takim przypadku przepis przejściowy, o którym mowa w art. 9 ustawy zmieniającej znalazłby zastosowanie i Wnioskodawca mógłby być opodatkowany ryczałtem, pomimo objęcia go, co do zasady, wyłączaniem czasowym, o którym mowa w art. 28k ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 29k ust. 2 updop. Wnioskodawca nie dokonał jednak takiego wyboru, tylko jak wynika z wniosku, zamierza wybrać opodatkowanie ryczałtem dopiero od 2022 r.

Podsumowując, organ podatkowy nie zgodził się ze Spółką, że złożenie odpowiedniego zawiadomienia przed końcem 2021 r. umożliwi wybór opodatkowania ryczałtem od dnia 1 stycznia 2022 roku. Do Spółki znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 28k ust. 1 pkt 5 lit. a w zw. z art. 28k ust. 2 ustawy CIT, natomiast Spółka nie jest uprawiona do skorzystania z przepisu przejściowego (art. 9 ustawy zmieniającej), z uwagi na fakt, że zamierza skorzystać z opodatkowania ryczałtem dopiero od 2022 r.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X