W dniu 17 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. 0114-KDIP4-3.4012.726.2022.2.MKA w przedmiocie ustalenia, czy korekta cen transferowych wpływa na rozliczenia VAT.

Stan faktyczny

Wnioskodawca świadczy usługi IT w zakresie usług informatycznych oraz cyberbezpieczeństwa. Cena świadczonych usług określana jest na podstawie kosztów ponoszonych przez Spółkę (koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie) oraz ustalonego narzutu zysku.

Spółka planuje weryfikować zakładane koszty świadczonych usług z wysokością kosztów rzeczywiście poniesionych.

Urealnienie bazy kosztowej będzie polegało na dokonywaniu korekt rozliczeń wyrównujących dochodowość Spółki świadczącej usługi, co stanowi korektę cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o podatku dochodowym osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca powziął pod wątpliwość czy planowana korekta cen transferowych będzie wpływać na rozliczenia VAT.

Jak wskazano w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  • eksport towarów;
  • import towarów na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Tym samym, opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, tj. odpłatne świadczenie na rzecz danego podmiotu niestanowiące dostawy towarów.

Reasumując, korekta cen transferowych dokonywana w celu zachowania rentowności transakcji:

 1. nie znajduje się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.
 2. nie stanowi korekty podstawy opodatkowania usług IT świadczonych przez Spółkę w danym okresie rozliczeniowym.

Dodatkowo należy zauważyć, iż korekta cen transferowych nie wpływa na zmianę wynagrodzenia z tytułu dokonanych transakcji, mając na celu dostosowanie poziomu rentowności spółki do poziomu rynkowego, co powoduje, iż nie powinna być dokumentowana fakturą VAT.

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Transfer Pricing Manager

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X