W dniu 15 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał Interpretację Indywidualną  o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.57.2022.2.DD, w przedmiocie ustalenia czy należności z tytułu licencji gier komputerowych (w niniejszym stanie faktycznym cyfrowych wersji gry planszowej) będą podlegały opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest podmiotem zajmującym się tworzeniem gier komputerowych, tworzeniem cyfrowych wersji gier planszowych, a także przenoszeniem gier na nowe platformy. W ramach wykonywanej działalności Wnioskodawca zawarł umowę licencyjną z podmiotem, którego główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w USA. Na gruncie zawartej umowy, Strony uzgodniły, że Licencjodawca przyznaje Licencjobiorcy wyłączne prawo do produkcji, reklamy, promocji, sprzedaży i dystrybucji cyfrowej wersji gry planszowej. Licencjodawca udzielił Licencjobiorcy licencję na używanie nazwy gry planszowej, logo, designu i grafiki wyłącznie w celu lub w związku z wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą gry cyfrowej.

Wnioskodawca uznał, że należności z tytułu licencji gier komputerowych nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce, ponieważ zgodnie z literalnym brzmieniem art. 13 ust. 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a USA z 8 października 1974 roku (UPO), licencje na gry komputerowe nie wchodzą w zakres definicji z tego artykułu, ponieważ wyraźnie wskazuje on na trzy kategorie utworów: literackie, artystyczne i naukowe. Zdaniem Wnioskodawcy gra komputerowa nie należy do tych utworów.

Stanowisko DKIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe i podkreślił, że programy komputerowe są objęte zakresem art. 13 UPO. Zdaniem organu program komputerowy może być traktowany jako utwór literacki, artystyczny lub naukowy, a jeśli ustawodawstwo krajowe nie stanowi inaczej, najbardziej uzasadnione jest traktowanie programów komputerowych jako dzieła naukowego.

W związku z tym, w przypadku braku wymienienia dochodów z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania programów komputerowych w definicji ?należności licencyjnych?, należy uznać program komputerowy za utwór literacki, artystyczny lub naukowy i dochód uzyskiwany z tytułu użytkowania takich programów traktować dla celów podatkowych jak ?należność licencyjną?.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz ? Starszy konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X