W dniu 20 września 2023 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.375.2023.1.RK w przedmiocie ustalenia, czy obowiązkowi dokumentacyjnemu podlega transakcja polegająca na zawarciu pomiędzy podmiotami niepowiązanymi umowy Konsorcjum, w wyniku której warunki ustalonej umowy nie zostały ustalone lub narzucone w związku z istniejącymi powiązaniami.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest podmiotem specjalizującym się w realizacji kompleksowych projektów budowlanych w obszarach budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego i w tym zakresie wykonuje prace projektowe, roboty budowlano – montażowe, branżowe uzgodnienia i ekspertyzy, uczestniczy w procedowaniu decyzji administracyjnych, przekazuje skończone obiekty do użytku.

Wnioskodawca zawarł z podmiotem niepowiązanym umowę o współpracy w celu wspólnego uczestnictwa w postępowaniu przetargowym na budowę centrum przetwarzania danych na rzecz Inwestora. Następstwem uzgodnionej umowy jest zawarcie umowy Konsorcjum, w której Wnioskodawca wystąpi jako lider Konsorcjum.

W świetle przyjętych założeń Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy Partnerzy Konsorcjum będą zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w zakresie przedmiotowego zdarzenia.

Stanowisko podatnika

W ocenie podatnika obowiązek dokumentacyjny nie wystąpi, ponieważ pomiędzy stronami Konsorcjum nie występuje formalne powiązanie, które implikowałoby wystąpienie obowiązku dokumentacyjnego w cenach transferowych.

Umowa Konsorcjum jest umową gospodarczą, której celem jest wspólne działanie przy realizacji określonego przedsięwzięcia gospodarczego.

Konsorcjum nie jest podatnikiem podatku dochodowego, podatnikami podatku dochodowego są wyłącznie Partnerzy Konsorcjum.

Stanowisko organu

W odpowiedzi, DKIS wskazał, odwołując się do interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 29 grudnia 2021 r., znak DCT1.8203.4.2020 w sprawie definicji transakcji kontrolowanej, iż ocena czy umowa Konsorcjum stanowi transakcję kontrolowaną podlegającą pod obowiązek w zakresie cen transferowych powinna nastąpić z uwzględnieniem definicji transakcji kontrolowanej.

W wyniku analizy wniosek jest taki, iż umowa Konsorcjum spełnia cechy działania o charakterze gospodarczym, ponieważ jest działalnością w celu zarobkowym, jest prowadzona w sposób ciągły i niezależny oraz w ramach zorganizowanej struktury.

Ze względu na zawarcie umowy Konsorcjum i przez okres obowiązywania tej umowy, uczestnicy Konsorcjum będą uznawani za podmioty powiązane. Zatem zawarcie umowy Konsorcjum spowoduje powstanie powiązań wynikających ze stosunków majątkowych pomiędzy uczestnikami Konsorcjum. W takim przypadku obowiązek dokumentacyjny powstaje również dla transakcji realizowanych pomiędzy tymi uczestnikami.

W analizowanym stanie faktycznym obowiązek dokumentacyjny dla zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerem umowy Konsorcjum nie wystąpi z uwagi na brak powiązań, jednak obowiązek ten powstanie, jeżeli po zawarciu umowy Konsorcjum Partnerzy Konsorcjum będą podpisywali umowy o świadczenie usług lub będą realizowali innego rodzaju transakcje z podmiotem będącym stroną umowy Konsorcjum.

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X