W dniu 26 października 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.358.2021.2.AK) w przedmiocie ustalenia czy Wnioskodawca ma obowiązek:

  • pobrać podatek u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz Kontrahenta z tytułu opłat za najem terminali płatniczych,
  • pobrać certyfikat rezydencji od Kontrahenta,
  • sporządzić deklaracje CIT-10Z oraz informację IFT-2/IFT-2R.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) jest rezydentem podatkowym w Polsce, działającym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z prowadzoną działalnością Spółka korzysta z wynajmowanych od podmiotu z siedzibą w Luksemburgu (Kontrahent) terminali płatniczych obsługujących płatności bezgotówkowe. Na podstawie umowy najmu Spółka zobowiązała się do regularnego uiszczania opłat na rzecz Kontrahenta za wynajem każdego z terminali płatniczych. Spółka posiada Certyfikat rezydencji podatkowej Kontrahenta.

Wątpliwości Spółki wzbudziła kwestia związana z obowiązkiem pobierania podatku u źródła w związku z wypłatą na rzecz Kontrahenta wynagrodzenia z tytułu opłat za najem terminali płatniczych oraz niejasność co do pobrania certyfikatu rezydencji od Kontrahenta.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, przychodów m.in. z prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, ustala się w wysokości 20% przychodów.

Natomiast w analizowanej sprawie należy odwołać się do brzmienia Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (UPO).

Zdaniem Organu podatkowego należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego nie mieszczą się w definicji należności licencyjnych, dlatego do tych należności nie może mieć zastosowania art. 12 UPO, stosowany powinien być art. 7 UPO regulujący opodatkowanie zysków przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 7 UPO, zyski przedsiębiorstw Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, jakie mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.

W sytuacji, gdy Kontrahent wynajmujący terminale płatnicze jest rezydentem podatkowym Luksemburga zyski Kontrahenta z tytułu najmu terminali płatniczych będą podlegać opodatkowaniu wyłącznie w Luksemburgu.

W ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynagrodzenie wypłacane na rzecz Kontrahenta z tytułu opłat za najem terminali płatniczych nie będą podlegać podatkowi w Polsce, a Spółka nie będzie w obowiązku pobierania podatku u źródła. Jednakże czynnikiem warunkującym brak obowiązku będzie posiadanie certyfikatu rezydencji od Kontrahenta zagranicznego świadczącego usługi najmu terminali płatniczych.

W przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacane na rzecz Kontrahenta z tytułu opłat za najem terminali płatniczych nie będą podlegać podatkowi w Polsce, a Spółka nie będzie w obowiązku pobierania podatku u źródła, nie będzie również zobowiązana do sporządzenia deklaracji CIT-10Z. Natomiast na Spółce ciąży obowiązek złożenia informacji IFT2/IFT-2R.

Autor: Marta Kiryczuk ? Asystent podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X