W dniu 20 września 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.252.2021.2.MF) w przedmiocie ustalenia czy odsetki wypłacane przez Wnioskodawcę w ramach Cash Poolingu, których rzeczywistym odbiorcą będzie Lider będą podlegać opodatkowaniu podatkiem ?u źródła? w Polsce.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest częścią międzynarodowego konsorcjum M z siedzibą w Szwecji. Spółka zamierza uczestniczyć w strukturze zarządzania płynnością finansową (Cash Pooling) prowadzonej przez działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział instytucji kredytowej ? bank. Funkcję lidera Cash Poolingu pełni spółka prawa szwedzkiego z grupy M. Lider nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, posiada natomiast nieograniczony obowiązek podatkowy w kraju swojej siedziby (Szwecja).

Rzeczywistym odbiorcą (beneficial owner) odsetek wypłacanych przez Spółkę w ramach Systemu cash poolingu będzie Lider (w zakresie odsetek od swoich środków zasilających system Cash Poolingu) bądź inny uczestnik Cash Poolingu (w zakresie swoich środków zasilających system), mający siedzibę i posiadający nieograniczony obowiązek podatkowy od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania w Szwecji (kraj siedziby Lidera) lub w innych krajach (dla pozostałych uczestników Cash Poolingu). Spółka będzie pozyskiwać aktualne certyfikaty rezydencji od Lidera oraz pozostałych Uczestników Cash Poolingu.

Odsetki wypłacane przez polskich podatników na rzecz nierezydentów podlegają, co do zasady, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w Polsce. Jednocześnie podmioty dokonujące wypłat takich odsetek są zobowiązane jako płatnicy do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od takich wypłat.

Warunkiem do zastosowania zwolnienia z podatku u źródła przewidzianego dla odsetek w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Szwecją (lub innej umowy) będzie posiadanie przez Spółkę certyfikatu rezydencji podatkowej odbiorcy odsetek, przy jednoczesnym zachowaniu należytej staranności przy ustalaniu czy dany uczestnik Cash Poolingu jest beneficjentem rzeczywistym dla uzyskanych odsetek.

Zdaniem Wnioskodawcy, do opodatkowania odsetek wypłacanych przez Spółkę z tytułu umowy Cash Poolingu znajdzie zastosowanie traktowanie odsetek przewidziane w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z krajem rezydencji podatkowej podmiotu udostępniającego środki finansowe. W szczególności, odsetki wypłacane przez Spółkę z tytułu umowy Cash Poolingu do podmiotów mających rezydencję podatkową w Szwecji, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce, na podstawie art. 11 ust. 1 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Szwecją ? odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie, których rzeczywistym beneficjentem jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

W sytuacji gdy uczestnikami struktury będzie Wnioskodawca oraz uczestnik zagraniczny (szwedzki rezydent podatkowy), w tym Lider, odsetki wypłacane przez Spółkę na rzecz Lidera (lub innego szwedzkiego uczestnika Cash Poolingu) na podstawie wskazanego powyżej art. 11 ust. 1 Umowy polsko-szwedzkiej, nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji podatkowej Lidera lub innego szwedzkiego uczestnika Cash Poolingu.

W zdarzeniu przyszłym strukturze Lider Cash Poolingu będzie uprawnionym odbiorcą wyłącznie w odniesieniu do odsetek wypłacanych na jego rzecz z tytułu należących do niego środków pieniężnych, tj. udostępnionych z jego rachunku transakcyjnego (jako zagranicznego Uczestnika Systemu) na rzecz pozostałych uczestników Z kolei podmiotami uprawnionymi do pozostałych odsetek będą pozostali uczestnicy Cash Poolingu, którzy udostępnili Spółce swoje środki zgromadzone na ich rachunkach transakcyjnych, od których to środków naliczone zostały przedmiotowe odsetki.

Organ podatkowy wskazał, że w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Zatem uprawnienie do objęcia odsetek z tytułu Cash Poolingu przepisami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dla Lidera oraz innych uczestników, jest możliwe w przypadku posiadania przez Spółkę certyfikatów rezydencji tych podmiotów oraz do zachowania należytej staranności przy ustalaniu, czy dany uczestnik Cash Poolingu jest beneficjentem rzeczywistym dla uzyskanych odsetek.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Asystent podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X