W dniu 2.08.2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. akt. 0111-KDIB2-1.4010.302.2022.1.BJ, w celu ustalenia czy Spółka w 2022 roku może wypłacić planowaną dywidendę powyżej 2 mln zł bez poboru podatku u źródła, w oparciu o opinię wydaną w 2019 roku.

Stan faktyczny

Spółka otrzymała opinię o stosowaniu zwolnienia w przedmiocie stosowania zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconych na rzecz kontrahenta z siedzibą w Niemczech należności z tytułu dywidend, w wysokości przekraczającej kwotę 2 mln zł. W 2022 roku Spółka planuje wypłacić kolejną dywidendę o wartości powyżej 2 mln zł. Zdaniem Spółki może ona wypłacić planowaną dywidendę bez poboru podatku u źródła w oparciu o opinię wydaną w 2019 roku.

Organ uznał stanowisko Spółki za prawidłowe.

Spółka może wypłacić planowaną dywidendę o wartości powyżej 2 mln zł bez poboru podatku u źródła w oparciu o opinię wydaną w 2019 roku, co wynika bezpośrednio z art. 63 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 2105). Zgodnie z tym artykułem: „W przypadku opinii o stosowaniu zwolnienia, o których mowa w art. 26b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, wydanych do dnia 31 grudnia 2021 r., okres wskazany w art. 26b ust. 7 pkt 1 tej ustawy upływa z dniem 1 stycznia 2025 r.

W uzasadnieniu do przedmiotowej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że dokonywane wypłaty, objęte wydaną w 2019 roku opinią o stosowaniu zwolnienia, uregulowaną w art. 26b ust. 1 ustawy o CIT, nie będą wliczane do progu 2 mln zł, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT. Należy jednak mieć na uwadze, że takie uregulowanie nie ma swojego odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz – Starszy konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X