W dniu 13 czerwca 2023 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.171.2023.2.ANK w przedmiocie ustalenia, czy pełnienie przez ordynatora Szpitala funkcji radnego powiatu stanowi powiązanie pomiędzy Szpitalem a powiatem skutkujące wyłączeniem z możliwości skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 11n pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stan faktyczny

Szpital jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną, działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Organem założycielskim Szpitala jest Starostwo Powiatowe jako jednostka realizująca zadania powiatu.

Dodatkowo, jeden z pracowników Szpitala zatrudniony na stanowisku ordynatora od listopada 2018 r. pełni funkcję radnego powiatu.

Rada powiatu to organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatowego, a więc ordynator Szpitala posiadający prawo głosu w organie stanowiącym co do zasady ma wpływ na podejmowane decyzje.

Niemniej jednak, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatu, uchwały rady powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Biorąc niniejsze pod uwagę, należy uznać, że taki sposób podejmowania uchwał powoduje, że ordynator Szpitala nie ma znaczącego wpływu na decyzje podejmowane przez powiat.

Zdaniem Wnioskodawcy, pełnienie funkcji radnego powiatu przez ordynatora Szpitala nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 11n pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko organu

W ocenie organu ordynator, który pełni jednocześnie funkcję radnego powiatu nie ma wpływu na podejmowanie kluczowych decyzji przez Szpital, ponieważ jego zadania skupiają się na planowaniu, organizacji i kontroli pracy zespołu lekarskiego i personelu pomocniczego. Odpowiada za sprawne funkcjonowanie oddziału pod względem lekarskim, administracyjnym i gospodarczym oraz za właściwe leczenie chorych. Bierze również udział w bezpośredniej opiece nad pacjentami oraz sprawuje funkcje administracyjne. Kluczowe decyzje gospodarcze w Szpitalu podejmuje Dyrektor Szpitala.

Należy wskazać iż zgodnie z art. 11n pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych w przypadku, gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Transfer Pricing Manager

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X