W dniu 16.08.2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. akt. 0111-KDWB.4010.26.2022.2.KP, w celu ustalenia czy płatności dokonywane na rzecz podmiotów powiązanych za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego ma być uwzględniane w limicie 2 mln zł.

Stan faktyczny

Spółka (podatnik podatku dochodowego od osób prawnych z siedzibą w Polsce, podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) wypłaca na rzecz podmiotów powiązanych w myśl przepisów o cenach transferowych (nierezydentów) wynagrodzenie z tytułu „użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego”. Wypłacane wynagrodzenie Spółka traktuje jako podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zmianami, dalej jako „ustawa o CIT”). Zaznaczono, że wysokość opłat z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w zależności od kursów walut, może przekroczyć w jednym roku podatkowym limit 2 mln zł, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2e ustawy o CIT.

Zdaniem Spółki, płatności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego nie powinny być uwzględniane w limicie 2 mln zł, co wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 31 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2545 ze zmianami). W § 2 ust. 1 pkt 7 przedmiotowego Rozporządzenia wskazano, że wyłącza się stosowanie art. 26 ust. 2e ustawy o CIT w przypadku wypłat należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego. Z § 4 pkt 1 Rozporządzenia wynika, że moc obowiązująca § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia nie została ograniczona czasowo, tj. przepis ten będzie miał zastosowanie tak długo jak nie zostanie zmieniona treść § 4 pkt 1 Rozporządzenia lub Rozporządzenie nie zostanie uchylone w całości.

W związku z powyższym kwota wynagrodzenia wypłacanego z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, w okresie obowiązywania Rozporządzenia, nie powinna być wliczana do limitu 2 mln złotych. Uzasadniając swoje stanowisko Spółka podkreśliła, że z powyższą tezą zgodził się również m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 11 stycznia 2021 r. o sygnaturze 0111-KDIB2-1.4010.427.2020.2.MK.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Spółki za prawidłowe.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz – Starszy konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X