W dniu 12 sierpnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.342.2022.2.ANK w zakresie ustalenia, czy usługi ubezpieczeniowe oraz usługi brokerskie stanowią świadczenia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, a tym samym, czy Spółka, nabywając te usługi od podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, zobowiązana będzie do wypełniania obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła), wskazanych w art. 26 ustawy o CIT.

Stan faktyczny

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji, importu i dystrybucji napojów alkoholowych. Spółka jest częścią grupy kapitałowej. W celu zabezpieczenia ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka planuje nabywać usługi ubezpieczeniowe oraz usługi brokerskie dotyczące ubezpieczeń. Usługi te będą świadczone przez zagraniczne firmy ubezpieczeniowe oraz zagranicznych brokerów / agentów ubezpieczeniowych tj. podmioty nieposiadających na terytorium Polski siedziby ani zarządu w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o CIT. Ubezpieczyciele oraz pośrednicy ubezpieczeniowi mogą być podmiotami z siedzibą w Unii Europejskiej lub poza nią. Ani ubezpieczyciele ani pośrednicy ubezpieczeniowi nie będą podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu art. 11a ustawy o CIT.

Usługi brokerskie mogą obejmować następujące obszary: ocena aktualnego poziomu bezpieczeństwa, ryzyk i kluczowych zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością, planowanie i organizacja ochrony ubezpieczeniowej, wsparcie w procesie wyboru ubezpieczyciela, pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, wsparcie w procesie likwidacji szkód.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi ubezpieczeniowe ani usługi brokerskie nie stanowią świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. W konsekwencji, Spółka nie będzie zobowiązana do wypełniania obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, wskazanych w art. 26 ustawy o CIT.

Stanowisko DKIS

W ocenie Organu podatkowego, udzielanie gwarancji należy do czynności ubezpieczeniowych, należy zatem uznać, że świadczenia te mają podobny charakter (mimo iż pojęcie usług ubezpieczeniowych jest pojęciem znacznie szerszym od gwarancji). Ponieważ w analizowanej sprawie usługi ubezpieczenia nabywane są przez Spółkę od podmiotów zagranicznych – są usługami zbliżonymi (posiadającymi pewne cechy wspólne) do gwarancji, a źródło należności z tytułu świadczonych usług ubezpieczeniowych znajduje się na terytorium Polski, Spółka zobowiązana będzie do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Dyrektor KIS odnosząc się natomiast do konieczności opodatkowania podatkiem u źródła usług brokerskich wskazał, że wśród wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT świadczeń, brak jest usług brokerskich. Dlatego niezbędnym było przeanalizowanie faktycznie wykonywanych przez brokera świadczeń pod kątem usług o podobnym charakterze do usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń. I tak uznał, że usługi brokerskie, to usługi o zupełnie innym charakterze niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. W interpretacji Organ podatkowy podkreślił, że usługi brokerskie mają charakter bardziej zbliżony do usług pośrednictwa, niż do usług np. doradczych, czy zarządzania.

Podsumowując, zdaniem Organu, wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz zagranicznych podatników, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu z tytułu usług brokerskich nie stanowią zapłaty za świadczenia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, a co za tym idzie Spółka nie jest zobowiązana do poboru tzw. podatku u źródła od ww. płatności.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X