W dniu 26 kwietnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.27.2022.1.ANK w zakresie ustalenia, czy posiadanie przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji podatkowej niemieckiej spółki komandytowej w chwili dokonywania wypłaty czynszu najmu będzie wystarczające, aby Spółka mogła zastosować stawkę podatku w wysokości 5% wypłacanego czynszu najmu, wynikającą z art. 12 ust. 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

Stan faktyczny

B Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obróbki metali i nakładania powłok na powierzchnie metalowe. W ramach działalności Spółka wynajęła maszyny produkcyjne od spółki B GmbH & Co. KG. Spółka niemiecka i Wnioskodawca są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Wnioskodawca płaci Spółce niemieckiej miesięczny czynsz najmu za wynajmowane maszyny, przy czym łączna kwota należności wypłacanych na rzecz Spółki niemieckiej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o CIT nie przekracza w roku podatkowym obowiązującym u Wnioskodawcy kwoty 2 mln zł. B GmbH & Co. KG jest spółką komandytową z siedzibą w Niemczech, która na gruncie niemieckiego prawa podatkowego nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami podatku dochodowego w Niemczech są natomiast wspólnicy Spółki niemieckiej. Wnioskodawca nie posiada certyfikatów rezydencji wspólników Spółki niemieckiej, natomiast będzie posiadał certyfikat rezydencji Spółki niemieckiej. Przy dokonywaniu wypłat czynszu najmu za wynajmowane maszyny Wnioskodawca będzie dochowywał należytej staranności w zakresie weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku, wynikającej z przepisów UPO. Spółka wskazała, że rzeczywistym właścicielem (beneficial owner) należności wypłacanych przez Spółkę z tytułu wynajmu maszyn, w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy o CIT będzie spółka B GmbH & Co KG. Spółka B GmbH & Co KG jest spółką komandytową i nie posiada osobowości prawnej, jednak jest odrębnym od swoich wspólników podmiotem prowadzącym rzeczywistą działalność gospodarczą.

Stanowisko DKIS

W ocenie organu podatkowego z regulacji zawartych w umowie polsko-niemieckiej wynika, że niemiecka Spółka komandytowa, która nie posiada siedziby w Umawiającym się Państwie, jest traktowana jako posiadająca siedzibę w tym Umawiającym się Państwie, ale tylko w takim zakresie, w jakim dochód pochodzący z drugiego Umawiającego się Państwa lub położony w tym drugim Państwie majątek może być opodatkowany w tym pierwszym wymienionym Państwie. Jednak niemiecka Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego bo są nimi wspólnicy spółki komandytowej. Jeżeli zatem Spółka komandytowa nie jest podmiotem podatku dochodowego w Niemczech, to osobami korzystającymi z przywilejów wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania są wspólnicy tej spółki.

Tym samym, należy stwierdzić, że w odniesieniu do płatności dokonywanych przez Wnioskodawcę z tytułu przedmiotowych należności licencyjnych, podatnikami podatku dochodowego będą wspólnicy niemieckiej spółki komandytowej. Skoro Spółka niemiecka jest spółką transparentną zgodnie z przepisami prawa niemieckiego, to podatnikami zamiast Spółki niemieckiej będą jej wspólnicy. W rezultacie podatnikiem podatku dochodowego w Polsce nie będzie Spółka niemiecka (spółka komandytowa) tylko jej wspólnik.

Reasumując, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie będzie posiadał certyfikatu rezydencji wspólników Spółki niemieckiej tylko niemieckiej Spółki komandytowej przy wypłacie należności za wynajem maszyn produkcyjnych, nie będzie mógł zastosować 5% stawki wynikającej z umowy polsko-niemieckiej.

W konsekwencji DKIS uznał stanowisko Wnioskodawcy, że posiadanie przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji podatkowej niemieckiej spółki komandytowej w chwili dokonywania wypłaty czynszu najmu będzie wystarczające, aby Wnioskodawca mógł zastosować stawkę podatku w wysokości 5% wypłacanego czynszu najmu, wynikającą z art. 12 ust. 2 umowy polsko-niemieckiej, za nieprawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X