W dniu 26 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn 0111-KDIB1-2.4010.27.2022.1.ANK w celu ustalenia czy posiadanie przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji podatkowej niemieckiej spółki komandytowej w chwili dokonywania przez Wnioskodawcę wypłaty czynszu najmu będzie wystarczające, aby Wnioskodawca mógł zastosować stawkę podatku w wysokości 5% wypłacanego czynszu najmu, wynikającą z art. 12 ust. 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Stan faktyczny

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym spółka polska (Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której wynajmuje maszyny produkcyjne od podmiotu powiązanego – spółki niemieckiej. Wnioskodawca płaci spółce niemieckiej miesięczny czynsz najmu za wynajmowane maszyny, przy czym łączna kwota należności wypłacanych na rzecz Spółki niemieckiej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie przekracza kwoty 2 000 000 zł (w roku podatkowym obowiązującym u Wnioskodawcy). Spółka niemiecka jest spółką komandytową z siedzibą w Niemczech, która na gruncie niemieckiego prawa podatkowego nie jest podatnikiem podatku dochodowego, podatnikami podatku dochodowego w Niemczech są wspólnicy spółki niemieckiej. Wnioskodawca będzie posiadał certyfikat rezydencji Spółki niemieckiej, ale nie posiada certyfikatów rezydencji wspólników spółki niemieckiej.

Stanowisko Wnioskodawcy i DKIS

Zdaniem Wnioskodawcy posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej niemieckiej spółki komandytowej w chwili dokonywania przez Wnioskodawcę wypłaty czynszu najmu będzie wystarczające, aby móc zastosować stawkę podatku w wysokości 5% wypłacanego czynszu najmu, wynikającą z art. 12 ust. 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Organ zaznaczył, że w odniesieniu do płatności dokonywanych przez Wnioskodawcę z tytułu przedmiotowych należności licencyjnych, podatnikami podatku dochodowego będą wspólnicy niemieckiej spółki komandytowej, nie sama spółka więc w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie posiadał certyfikatu rezydencji wspólników Spółki niemieckiej tylko niemieckiej Spółki komandytowej przy wypłacie należności za wynajem maszyn produkcyjnych nie będzie mógł zastosować 5% stawki wynikającej z umowy polsko-niemieckiej.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz ? Starszy konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X