W dniu 21 lutego 2023 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.706.2022.2.AR w sprawie możliwości wyboru formy opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przez spółkę komandytową planującą przekształcenie swojej formy organizacyjno-prawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest spółką komandytową, w której obecnie jest trzech wspólników: dwóch komplementariuszy będący osobami fizycznymi i jeden komandytariusz, będący osobą prawną. Spółka planuje działania restrukturyzacyjne, w ramach których komplementariusz będący osobą fizyczną stanie się komandytariuszem, natomiast obecny komandytariusz wystąpi ze spółki bez wypłaty wynagrodzenia (tj. bez wypłacenia wartości wniesionego wkładu, jak również przypadającej na niego równowartości części majątku wspólnego pozostałego po odliczeniu wartości wkładów, uwzględniając w tym także przypadające na niego zyski zatrzymane, osiągnięte do 30 kwietnia 2021 r. – momentu po którym Spółka stała się podatnikiem CIT).

Spółka rozważa także przekształcenie się na podstawie art. 551 §1 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Po przekształceniu spółka będzie kontynuować prowadzenie swojej działalności. W ramach przekształcenia Wspólnicy obejmą udziały w spółce z o.o. o wartości proporcjonalnej do przysługującego im udziału w zysku.

W związku z zamiarem Wnioskodawcy dotyczącym wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, zwrócił się on do Dyrektora KIS z pytaniem, czy planowane zdarzenia przyszłe w postaci:

  • zmiany składu spółki komandytowej spowoduje spełnienie przesłanek określonych w art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym;
  • przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spowoduje brak możliwości opodatkowania ryczałtem w związku z art. 28k ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 2.

Stanowisko DKIS

Organ na wstępie wskazał, że wystąpienie komandytariusza, będącego osobą prawną, spowoduje, że wspólnikami spółki komandytowej będą jedynie osoby fizyczne. Zostanie tym samym spełniony warunek z art. 28j ust. 1 pkt 4, zgodnie z którym podatnik chcący opodatkować dochody w formie estońskiego CITu musi prowadzić działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Ponadto, zmiana wspólników w spółce komandytowej nie stanowi czynności restrukturyzacyjnej wskazanej w art. 28k ust. 1 pkt 5-6.

Przekształcenie spółki w świetle przepisów KSH powoduje przeniesienie majątku jednej spółki na inny podmiot będący spółką handlową innego typu, a tym samym majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej. Zgodnie natomiast z Ordynacją podatkową, podmiot powstały w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanego podmiotu. W konsekwencji, jeżeli przekształcenie nastąpi według przepisów KSH, to czynność przekształcenia nie będzie stanowić jej likwidacji, a kontynuację działalności w innej, nowej formie prawnej. Wskazane przekształcenie polega wyłącznie na zmianie formy ustrojowej spółki, a nie na jej rozwiązaniu i utworzeniu nowego podmiotu.

W ocenie organu przepisy nie wyłączają możliwości dokonania restrukturyzacji (przekształcenia) w sytuacji, gdy spółka już korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu. Dodatkowo, wskazane w planowanym zdarzeniu przyszłym przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi czynności restrukturyzacyjnej wymienionej w art. 28k ust. 1 pkt 5-6. Konkludując, jeżeli formą opodatkowania spółki komandytowej jest ryczałt od dochodów spółek, to przekształcenie tej spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie prowadzić do braku możliwości opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

 

Autor: Magdalena Krajewska – Asystent podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych – Skontaktuj się z nami.
X