W dniu 19 maja 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.176.2022.1.ŚS w zakresie ustalenia, czy jeśli spółka akcyjna, korzystająca od 1 stycznia 2022 r. z formy opodatkowania CIT-em estońskim, przekształci się w spółkę z o.o. w roku 2022 to straci uprawnienie do stosowania opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Stan faktyczny

Wnioskodawca – spółka akcyjna – decyzją akcjonariuszy w styczniu 2022 roku wybrała formę opodatkowania dochodów tzw. CIT-em estońskim, składając w dniu 18 stycznia 2022 roku zawiadomienie ZAW-RD do właściwego urzędu skarbowego i wskazała okres opodatkowania tą formą do końca 2025 r. Spółka spełniła również pozostałe wymogi formalne do opodatkowania ryczałtem.

W trakcie roku 2022 Wnioskodawca przekształci się w spółkę z o.o., a jej udziałowcami staną się dotychczasowi akcjonariusze. Przekształcenie spółki nastąpi na podstawie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Planuje się, że skład osobowy oraz relacje właścicielskie pozostaną de facto bez zmian (te same osoby fizyczne, które do tej pory były uprawnione względem spółki z akcji, w takich samych proporcjach udziałów i praw w spółce pozostaną względem siebie i spółki po przekształceniu). Taka sama analogia wystąpi co do obowiązków właścicielskich – do tej pory akcjonariuszy, po przekształceniu w udziałowców. Zmianie oczywiście przy porównaniu umowy spółki z o.o. do statutu spółki akcyjnej ulegną kwestie poboczne, wynikające z istoty różnic dla obu tych rodzajów spółek w ogóle (standardowe różnice między S.A. a typową Sp. z o.o.). Przekształcona spółka z o.o. będzie kontynuatorką spółki przekształcanej – Wnioskodawcy, przejmującym wszystkie jej prawa i obowiązki.

Stanowisko Wnioskodawcy i DKIS

W ocenie Wnioskodawcy, spółka nie utraci prawa do estońskiego CIT, ponieważ w art. 28k ust. 1 pkt 5 lit. a) wskazano, że wyłączenie dotyczy podatników, którzy zostali utworzeni w wyniku połączenia lub podziału, a nie przekształcenia. Podstawowym założeniem, na którym opiera się normatywna konstrukcja przekształcenia, jest tzw. zasada kontynuacji i ciągłości. Wyraża ją art. 553 KSH – zgodnie z tym przepisem spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Oznacza to, że spółka po przekształceniu jest kontynuatorką spółki przed transformacją i że w żadnym momencie tego procesu nie mamy do czynienia z dwoma podmiotami. W sensie substratu materialnego jest to cały czas ta sama spółka, dlatego prawo do korzystania z tzw. estońskiego CIT zostaje zachowane.

Organ podatkowy, zgodził się z powyższym, jego zdaniem, jeśli przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie przeprowadzone według przepisów KSH, to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki akcyjnej. Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi jej likwidacji, lecz prowadzi do jej kontynuacji w innej, nowej formie prawnej. Majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Przekształcenie spółki akcyjnej w inną spółkę kapitałową polega jedynie na modyfikacji formy ustrojowej spółki, a nie na rozwiązaniu spółki i utworzeniu w jej miejsce nowej. Jest to więc tożsamy podmiot, funkcjonujący po przekształceniu w nowej formie prawnej.

Reasumując, przepisy prawa nie wyłączają możliwości dokonania restrukturyzacji (przekształcenia) w sytuacji korzystania już z opodatkowania ryczałtem. Ponadto, przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest czynnością restrukturyzacyjną wymienioną w art. 28k ust. 1 pkt 5-6 ustawy CIT. W związku z powyższym, przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi przeszkody do kontynuowania zasad opodatkowania ryczałtem. Zatem jeżeli opodatkowanie ryczałtem rozpoczęła spółka akcyjna i zostanie ona przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może kontynuować opodatkowanie ryczałtem rozpoczęte przez spółkę akcyjną, o ile Wnioskodawca nadal będzie spełniał warunki przewidziane w art. 28c-28t ustawy CIT.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X