W dniu 15 listopada 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, której przedmiotem było między innymi ustalenie, czy transfer aktywów z Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego do nowoutworzonej alternatywnej spółki inwestycyjnej podlega regulacjom z zakresu cen transferowych.

Stan faktyczny

W analizowanym stanie faktycznym P jest polską spółką akcyjną oferującą instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych, inwestującą w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy państwa.

P. jest uczestnikiem P. B. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. Do grupy kapitałowej P. należy m.in. spółka P. A. sp. z o.o., prowadząca działalność m.in. jako zarządzający częściami portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych na zlecenie (…) i na podstawie umów, o których mowa w art. 46 ust. 3a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Fundusze te działają w formule tzw. funduszu funduszy, tj. inwestujących w fundusze Venture Capital oraz Private Equity, prowadzące działalność jako alternatywne fundusze inwestycyjne.

Fundusz korzysta zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego.

P. rozważa transfer aktywów z funduszu do nowo założonej spółki mającej status alternatywnej spółki inwestycyjnej.

W świetle powyższego powstała wątpliwość, czy transfer aktywów z Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego do nowoutworzonej alternatywnej spółki inwestycyjnej podlega regulacjom z zakresu cen transferowych.

Stanowisko podatnika

Jak wskazano w art. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów o cenach transferowych nie stosuje się do transakcji kontrolowanych oraz transakcji innych niż transakcje kontrolowane, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.

W przypadku transferu aktywów, sposób ustalenia ceny wynika wprost z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Jak wskazano w art. 11b pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do transakcji kontrolowanych, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji kontrolowanej, wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.

W przypadku wykupu przez Fundusz wyemitowanych uprzednio certyfikatów inwestycyjnych od Uczestników celem ich umorzenia, cena wykupu certyfikatów inwestycyjnych ustalana jest na podstawie art. 139 ust. 4 ustawy o funduszach.

Jak wskazano w ustawie, cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego jest równa wartości aktywów netto funduszu, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu.

W świetle powyższego transakcja polegająca na wykupie certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz w celu ich umorzenia nie podlega regulacjom w zakresie cen transferowych, ponieważ sposób ustalenia ceny wykupu w takiej transakcji jest ściśle określony przez przepisy Ustawy o funduszach.

Stanowisko organu

W sytuacji, gdy do określenia ceny transakcji kontrolowanej oraz transakcji innej niż transakcja kontrolowana zastosowanie mają przepisy wynikające z innych ustaw czy też aktów normatywnych, do transakcji takiej nie stosuje się przepisów Rozdziału 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczących cen transferowych, w tym przepisów dotyczących obowiązków dokumentacyjnych.

Wobec powyższego stanowisko podatnika należy uznać za prawidłowe.

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X