W dniu 18 listopada 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.628.2022.1.MF w przedmiocie ustalenia czy udzielenie przez Fundusz finansowania na rzecz Podmiotów, które na moment zawarcia Transakcji nie są powiązane z Funduszem, stanowi transakcję kontrolowaną w sytuacji, gdy po zawarciu Transakcji w okresie obowiązywania Umów w zakresie finansowania powstaną powiązania pomiędzy Funduszem a Podmiotem finansowanym.

Stan faktyczny

Wnioskodawca udziela finansowania różnym podmiotom, w tym podmiotom niepowiązanym. Warunki udzielenia Finansowania zostają każdorazowo określane w umowach zawieranych pomiędzy Wnioskodawcą oraz Podmiotami finansowanymi. Na moment podjęcia decyzji inwestycyjnej w zakresie udzielenia Finansowania, ustalenia warunków Transakcji, zawarcia Umów oraz udzielenia Finansowania Wnioskodawca nie jest powiązany z Podmiotami finansowanymi.

W ramach zawieranych Umów w zakresie finansowania określane są okoliczności uprawniające Fundusz do podjęcia działań, w efekcie których może dojść do powstania powiązań na gruncie przepisów o cenach transferowych pomiędzy Wnioskodawcą oraz Podmiotami finansowanymi np. przystąpienie osoby zarządzającej Funduszem (tj. osoby podejmującej lub mając faktyczny wpływ na podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie inwestycji dokonywanych przez Fundusz) do Rady Nadzorczej lub Zarządu lub organu stanowiącego Podmiotu finansowanego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy udzielenie przez Fundusz Finansowania na rzecz Podmiotów finansowanych, które na moment zawarcia Transakcji nie są powiązane z Funduszem, stanowi transakcję kontrolowaną, co do której może powstać obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, w sytuacji gdy po zawarciu Transakcji w okresie obowiązywania Umów w zakresie finansowania powstaną powiązania pomiędzy Funduszem a Podmiotem finansowanym.

Stanowisko DKIS

W ocenie Organu, skoro Transakcje są zawierane przez Fundusz z Podmiotami finansowanymi, które na moment zawarcia transakcji nie są podmiotami powiązanymi, to nie jest możliwe, aby warunki na jakich Wnioskodawca udziela finansowania, zostały ustalone bądź narzucone w wyniku powiązań. Wobec powyższego nie można uznać, aby zdarzenia te stanowiły transakcje kontrolowane.

Podsumowując, udzielenie Finansowania przez Fundusz na rzecz Podmiotów finansowanych nie stanowi transakcji kontrolowanej i w konsekwencji nie podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych w sytuacji, gdy po zawarciu Transakcji w okresie obowiązywania Umów w zakresie finansowania zaistnieją powiązania pomiędzy Funduszem a Podmiotem finansowanym. W rezultacie Fundusz nie jest zobowiązany do wypełniania także innych obowiązków sprawozdawczych tj.: złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C) w sytuacji, gdy po zawarciu Transakcji w okresie obowiązywania Umów w zakresie finansowania powstaną powiązania pomiędzy Funduszem a Podmiotem finansowanym. Wobec powyższego, DKIS zgodził się z Wnioskodawcą, uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X