W dniu 2 maja 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.25.2022.2.AW w zakresie ustalenia czy usługi ubezpieczeniowe, których źródło znajduje się poza Polską są usługami zawierającymi się w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p., i w związku z tym Spółka będzie zobowiązana do poboru podatku u źródła.

Stan faktyczny

Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku CIT. W ramach prowadzonej działalności Spółka zajmuje się przede wszystkim dystrybucją towarów nabywanych przez Spółkę od podmiotu powiązanego. W celu zabezpieczenia ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością, Wnioskodawca dokonuje zakupu różnego rodzaju usług ubezpieczeniowych od podmiotów posiadających siedzibę działalności w innych krajach niż Polska (Zakłady Ubezpieczeń), w tym również za pośrednictwem oddziałów Zakładów Ubezpieczeń, zlokalizowanych w innych krajach niż Polska. Obecnie Spółka ma zawarte następujące polisy ubezpieczeniowe z Zakładami Ubezpieczeń:

    • polisa zawarta z oddziałem A. SE zlokalizowanym w Austrii oraz
    • polisa zawarta z B. GmbH, prowadzącym działalność w Niemczech.

Jednocześnie, ewentualne wypłaty wynagrodzenia za usługi ubezpieczeniowe dokonywane na rzecz poszczególnych Zakładów Ubezpieczeń nie będą przekraczały 2 mln PLN rocznie.

Stanowisko Wnioskodawcy i DKIS

W ocenie Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę za usługi ubezpieczeniowe na rzecz Zakładów Ubezpieczeń (w tym za pośrednictwem podmiotów powiązanych) oraz Oddziałów nie mieści się w katalogu zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p., a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce i po stronie Spółki nie istnieją żadne obowiązki w tym zakresie. W uzasadnieniu Spółka podnosi, że usługi ubezpieczeniowe nie zostały wymienione w sposób literalny w katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu tzw. podatkiem u źródła. Niemniej, mając na uwadze specyfikę oraz charakter usług ubezpieczeniowych, nie stanowią one usług podobnych do żadnych z usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p., w szczególności nie stanowią one usług podobnych do usług gwarancji i poręczeń.

Jednak, organ podatkowy uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe argumentując, że udzielanie gwarancji należy do czynności ubezpieczeniowych, w wyniku czego należy uznać, że świadczenia te mają podobny charakter (mimo iż pojęcie usług ubezpieczeniowych jest pojęciem znacznie szerszym od gwarancji). Istotą świadczenia zarówno ubezpieczyciela (w przypadku umów ubezpieczenia), jak i gwaranta (w przypadku umów gwarancji) jest obowiązek spełnienia określonego świadczenia (przez gwaranta lub firmę ubezpieczeniową), w związku z zaistnieniem wskazanego w umowie zdarzenia.

Reasumując, w ocenie Organu usługi ubezpieczeniowe są usługami zbliżonymi do gwarancji, a źródło należności z tytułu świadczonych usług ubezpieczeniowych znajduje się na terytorium Polski, zatem Wnioskodawca co do zasady jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p.

Odmienne stanowiska prezentuje jednak orzecznictwo sądowe. NSA w wyroku o sygn. II FSK 587/21 z dnia 17 sierpnia 2021, jasno wskazuje, że użycie zwrotu ?świadczeń o podobnym charakterze ma na celu uelastycznienie zakresu przedmiotowego wykładanej normy prawnej z uwagi na międzynarodowy charakter świadczeń, których ona dotyczy oraz wykorzystywanie trudnych do zdefiniowania usług przy agresywnej optymalizacji podatkowej, a przemilczenie przez ustawodawcę usługi ubezpieczenia należy uznać na znamienne. (?) umowa, której treść odpowiada essentialia negotii umowy ubezpieczenia, określonym w art. 805 § 1 k.c., nie jest świadczeniem o podobnym charakterze do gwarancji w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. ? a co za tym idzie podmioty wskazane w art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. nie mają obowiązku pobierać jako płatnicy podatku u źródła od przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p., z tytułu świadczenia usługi ubezpieczenia.? Tożsame stanowisko zaaprobował NSA, w wyroku o sygn. II FSK 834/21 z dnia 14 października 2021. Ponadto należy, wskazać że sądy wojewódzkie sądy administracyjne kształtują linię orzeczniczą, przemawiającą za praktyką że usługi ubezpieczeniowe nie są usługami podobnymi do gwarancji, a zatem nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. (np. Wyrok WSA w Warszawie o sygn. III SA/Wa 276/21 z dnia 10 września 2021 – orzeczenie nieprawomocne, Wyrok WSA w Szczecinie o sygn. I SA/Sz 386/21 z dnia 27 października 2021 –orzeczenie nieprawomocne).

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X