Zgodnie w wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2021 r. (sygn. akt. II FSK 240/21), w celu skorzystania z prawa do zwolnienia z poboru podatku u źródła w przypadku dywidendy wypłacanej na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, płatnik nie ma obowiązku weryfikacji czy podmiot otrzymujący wypłatę jest rzeczywistym właścicielem tej należności (ang. beneficial owner).

W uzasadnieniu do przedmiotowego wyroku wskazano, że przy korzystaniu ze zwolnienia podatku u źródła w przypadku dywidend nie ma konieczności badania rzeczywistego właściciela, ponieważ w art. 22 ust. 4-4d u.p.d.o.p., gdzie wskazane są warunki do skorzystania ze zwolnienia nie wymieniono takiego warunku.

W myśl art. 22 ust. 1-1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dywidendy podlegają opodatkowaniu według stawki 19%. Jak wynika z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest całkowite zwolnienie dywidendy z poboru podatku u źródła pod warunkiem, że:

    1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,
    2. uzyskującym dochody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania na terytorium Polski lub innego państwa członkowskiego UE lub EOG,
    3. spółka uzyskująca dochody z dywidend posiada na podstawie tytułu własności bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, nieprzerwanie przez okres dwóch lat,
    4. spółka uzyskująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że aby spełnić przesłanki do skorzystania ze zwolnienia konieczne jest spełnienie wyłącznie warunków wskazanych w art. 22 ust. 4-4d. We wskazanym przepisie brak jest wymogu badania rzeczywistego odbiory należności, więc odmienna interpretacja zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego byłaby naruszeniem wykładni językowej tych przepisów. Co istotne, odmienne regulacje obowiązują w zakresie zwolnienia dotyczącego odsetek i należności licencyjnych wypłacanych na rzecz zagranicznego kontrahenta, gdzie ustawodawca wprost wskazał, że zwolnienie z podatku u źródła od płatność w formie odsetek / należności licencyjnych będzie miało zastosowanie pod warunkiem, że spółka otrzymująca te płatności będzie ich rzeczywisty właścicielem.

Pomimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego linia orzecznicza w przedmiotowej sprawie nadal nie jest utrwalona, o czym świadczy późniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 9 lipca 2021 r. (sygn. I SA/Po 230/21), w którym zaprezentowano odmienną, mniej korzystną dla podatników wykładnię przepisów przyjmując, że weryfikacja rzeczywistego odbiorcy należności w przypadku zwolnień z dywidend również powinna mieć miejsce, ponieważ jest to jeden z elementów dochowania należytej staranności, do której zobowiązani są płatnicy.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X