W dniu 24 marca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.512.2021.2.AK w sprawie ustalenia, czy po otrzymaniu przez Spółkę aportów będzie ona nadal uprawniona do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT), począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2022 r. oraz czy wobec Spółki znajdzie zastosowanie zasada wyłączenia z opodatkowania ryczałtem z art. 28k ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest spółką zarejestrowaną w KRS od 2013 r. Posiada siedzibę w Polsce oraz w kraju podlega opodatkowaniu od całości dochodów. Spółka rozważa dokonanie decyzji o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych w 2022 r. W celu konsolidacji działalności, wspólnicy Spółki będący osobami fizycznymi w 2021 r. wniosą do Spółki wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa (art. 4a pkt 3 ustawy o CIT) oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa (art. 4a pkt 4 ustawy o CIT), a jeden wspólnik będący osobą fizyczną wniesie wkład inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Wartość aportu przekroczy równowartość kwoty 10 tys. euro. Aporty zostaną wniesione do Spółki przez osoby fizyczne w 2021 r. Na moment dokonania wyboru opodatkowania ryczałtem, Wnioskodawca będzie spełniał warunki wskazane w art. 28j ustawy o CIT. Spółka złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania estońskim CIT (art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT), do końca stycznia 2022 r. i wskaże jako pierwszy rok opodatkowania Ryczałtem okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022.

Stanowisko Spółki i DKIS

Zdaniem Wnioskodawcy, po wniesieniu do Spółki aportów będzie ona uprawniona do opodatkowania ryczałtem począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się w styczniu 2022 r. Wniesienie do Spółki Aportów przez Wspólników jest bez znaczenia dla prawa do ryczałtu, gdyż od powstania Spółki upłynęło więcej niż 24 miesiące. Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, wobec Spółki nie znajdzie zastosowania zasada wyłączenia z opodatkowania ryczałtem przewidziane w art. 28k ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT. Spółka nie wniosła bowiem aportu do innych spółek, ani Spółka nie została podzielona.

Podatnik, aby móc wybrać ryczałt od dochodów spółek jest zobowiązany spełnić warunki określone w przepisach o ryczałcie. Dodatkowo przepisy te wyłączają wprost niektóre kategorie podatników z zakresu podmiotowego tej regulacji. Wyłączenie podmiotowe może mieć charakter trwały i wówczas dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 28k ust. 1 pkt 1-4 ustawy CIT. Może mieć również charakter czasowy i dotyczyć tych podmiotów, o których mowa w art. 28k ust. 1 pkt 5-6 ustawy CIT.

Stosownie do art. 28k ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy CIT, podmiotami nieuprawnionymi do ryczałtu są podatnicy, którzy zostali utworzeni przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony lub w  roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, wniosły do niego tytułem aportu uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 tys. euro. Wyłączenie stosuje się w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia. W ocenie organu podatkowego przepis nie znajduje zastosowania wobec Wnioskodawcy, gdyż Spółka została utworzona w roku 2013, a wniosek nie dotyczy wkładu niepieniężnego wniesionego w roku utworzenia tylko wkładu na podwyższenie kapitału w roku 2021.

Podmiotami nieuprawnionymi do ryczałtu, w myśl art. 28k ust. 1 pkt 6 lit. b ustawy CIT są również podatnicy, którzy wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału, uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 tys. euro. Wyłączenie stosuje się w roku podatkowym, w którym wniesiono wkład oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wniesienia wkładu. Przy czym w myśl art. 28k ust. 2 ustawy CIT, w przypadku łączenia, podziału podmiotów lub wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego przepisy ust. 1 pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio do podmiotów przejmujących lub otrzymujących wkład niepieniężny. W ocenie organu Wnioskodawca nie ma więc racji, twierdząc, że podmioty otrzymujące wkład niepieniężny są określone tylko w art. 28k ust. 1 pkt 5 ustawy CIT. Na zasadzie ?odpowiedniego stosowania? art. 28k ust. 1 pkt 6 wynikającej z art. 28k ust. 2 są one także określone w tym przepisie.

Podsumowując, Wnioskodawca jako spółka otrzymująca wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w roku podatkowym, w którym wniesiono wkład oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wniesienia wkładu nie będzie uprawniony do wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Wniesienie aportu przez wspólników w 2021 roku powoduje, że wybór ryczałtu od 1 stycznia 2022 r. w przypadku spółki jest niemożliwy. W konsekwencji organ podatkowy uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X