W dniu 19 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał Interpretację Indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.13.2022.2.MZA w przedmiocie ustalenia czy wypłata dywidendy lub zaliczek na dywidendę przez Spółkę na rzecz Funduszu w kwocie nieprzekraczającej w 2022 r. kwoty 2 000 000 zł będzie zwolniona z podatku u źródła.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest rezydentem polskim oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od całości swoich dochodów. Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie działalność deweloperskiej i posiada jednego wspólnika (spółkę luksemburską), która uzyskała status specjalistycznego funduszu inwestycyjnego. Fundusz działa w formie spółki handlowej prawa luksemburskiego posiadającej osobowość prawną – luksemburskiej spółki kapitałowej, jako société anonyme (spółka akcyjna), posiada rezydencję podatkową w Luksemburgu i podlega tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Fundusz będzie legitymował się certyfikatem rezydencji podatkowej wydanym przez władzę podatkową Państwa Luksemburg. Wnioskodawca (płatnik podatku u źródła) zamierza wypłacić na rzecz Funduszu dywidendę lub zaliczki na dywidendę.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy wypłata dywidendy lub zaliczek na dywidendę przez Spółkę na rzecz Funduszu w kwocie nieprzekraczającej w 2022 r. kwoty 2 000 000 zł będzie zwolniona z podatku u źródła?

Stanowisko Wnioskodawcy oraz DKIS

Zdaniem Spółki, Spółka będzie uprawniona do zastosowania zwolnienia z podatku u źródła wynikającego z art. 10 ust. 2 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r.), jeśli wypłata nastąpi w kwocie nieprzekraczającej 2 000 000 zł.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe i podkreślił, że obowiązki płatnika, w przypadku wypłat należności z tytułu art. 22 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1, jeśli nie przekraczają w roku podatkowym na rzecz tego samego podatnika łącznie kwoty 2 000 000 zł uregulowane są w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, z kolei w przypadku przekroczenia kwoty 2 000 000 zł obowiązki płatnika regulowane są przepisem art. 26 ust. 2e ustawy o CIT.

W sytuacji, gdy wypłaty należności z tytułów dywidend i zaliczek na dywidendy, które nie przekroczą w 2022 r. kwoty 2.000.000 zł wypłacanych na rzecz Funduszu z siedzibą w Luksemburgu będącego rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności, Wnioskodawca – przy spełnieniu warunków przewidzianych w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, będzie uprawniony do zastosowania stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła) przewidzianej w art. 10 ust. 2 pkt a) UPO, wynoszącej 0% (z zastrzeżeniem że na dzień wypłaty dywidendy będzie zachowany warunek bezpośredniego, nieprzerwanego 2-letniego posiadania udziałów w kapitale Spółki w wysokości co najmniej 10%). Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła od wypłacanej dywidendy / zaliczek na dywidendę.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz ? Starszy konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X