W dniu 31 grudnia 2020 r. upłynął termin na złożenie informacji TPR-C przez podatników, dla których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

W przypadku niezłożenia Szefowi KAS w wymaganym terminie informacji TPR-C podmioty zobowiązane powinny złożyć tzw. czynny żal, na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego (dalej: KKS).

Zgodnie z art. 11 §4 KKS czynny żal wnosi się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu.

Przepisy prawa nie regulują formy czynnego żalu, pismo należy sporządzić samodzielnie z uwzględnieniem poniższych informacji:

  • dane adresowe podatnika,
  • dane adresata,
  • opis popełnionego czynu oraz okoliczności jego popełnienia,
  • wskazanie osób związanych z popełnionym czynem,
  • wskazanie czy sprawca naprawił swój czyn, jeżeli nie zostało to w dokonane ? jaki sposób i w jakim terminie zobowiązuje się do jego naprawienia.

Warunkiem skutecznego złożenia dokumentu w postaci elektronicznej jest opatrzenie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Czynny żal w takim przypadku składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy.

Czynny żal należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podmiotu zobowiązanego.

Należy pamiętać, iż czynny żal należy złożyć zanim odpowiedni organ samodzielnie wykaże popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego przez podatnika.

Dodatkowo złożenie czynnego żalu nie zwalnia z obowiązku dopełnienia obowiązków informacyjnych wobec Szefa KAS w zakresie konieczności złożenia informacji TPR-C.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X