W dniu 4 maja 2023 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.134.2023.2.PC w zakresie ustalenia, czy w związku z uczestnictwem w systemie cash-poolingu na Zainteresowanych spoczywać będzie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych (art. 11k ust. 1 Ustawy o CIT).

Stan faktyczny

Grupa R. (Zainteresowani) jest międzynarodowym koncernem świadczącym pełen wachlarz usług logistycznych, w tym logistyka kontraktowa, logistyka spedycyjna oraz logistyka portowa. Zainteresowani zamierzają zawrzeć z bankiem Umowę Systemu Zarządzania Środkami Pieniężnymi, na podstawie której będzie świadczona na rzecz Zainteresowanych usługa zarządzania płynnością finansową tzw. cash-pooling. Uczestnicy Systemu są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT. Bank nie jest podmiotem powiązanym z Uczestnikami Systemu.

Usługa cash-poolingu polega na zarządzaniu przez Bank fizycznymi przepływami środków finansowych między rachunkami bieżącymi klientów tej usługi. Celem zawarcia Umowy jest możliwie najbardziej efektywne zarządzanie posiadanymi środkami pieniężnymi, efektywne finansowanie bieżących potrzeb Uczestników Systemu w zakresie kapitału obrotowego oraz poprawa płynności finansowej poszczególnych Uczestników jak i całej Grupy. Przepisy prawa cywilnego nie regulują umowy cash-poolingu, wobec czego umowę taką należy zaliczyć do tzw. umów nienazwanych. Ze względu jednak na jej charakter i cele którym służy, stwierdzić należy, iż ma ona cechy zbliżone do umowy pożyczki ze względu udostępnienie środków pieniężnych między podmiotami z grupy oraz osiąganie prze nie korzyści w postaci odsetek.

Obowiązek dokumentacyjny w cenach transferowych

Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Przedmiotowy obowiązek dokumentacyjny dotyczy transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

    • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej lub finansowej,
    • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej lub innej transakcji niż wymieniona.

Transakcją kontrolowaną jest identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działanie o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, którego warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań (art. 11a ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT). Tak więc, powstanie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych uzależnione jest w szczególności od wystąpienia pomiędzy podmiotami powiązanymi działań o charakterze gospodarczym.

Definicja transakcji kontrolowanej wprowadzona została do Ustawy o CIT od 1.01.2019 r., zastępując niedoprecyzowane określenie „transakcje oraz zdarzenia jednego rodzaju” obowiązujące do 31.12.2018 r. Wprowadzenie nowej definicji miało na celu przede wszystkim objęcie nią wszelkich działań o charakterze handlowym, kapitałowym, finansowym i usługowym, a także takich czynności jak restrukturyzacja działalności, umowy o podziale kosztów, umowy spółki osobowej, umowy o współpracy oraz umowy cash-poolingu, czyli umowy o zarządzanie płynnością, które to wcześniej budziły wątpliwości interpretacyjne w zakresie uznania ich za transakcje lub zdarzenia.

Rozstrzygnięcie sprawy

Mając na uwadze powyższe, Organ podatkowy, zgodził się ze stanowiskiem Zainteresowanych, że w przedstawionej sytuacji spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 11k ust. 1 Ustawy o CIT (obowiązek dokumentacji cen transferowych), a w konsekwencji Zainteresowani będą zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji cash-poolingu, przy założeniu, iż wartość transakcji kontrolowanej, ustalona na podstawie dziennych zestawień sald, biorąc pod uwagę salda kapitału jakie podmiot otrzymał lub udostępnił w ramach transakcji kontrolowanej, przekroczy w roku podatkowym progi dokumentacyjne.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X