W dniu 22 sierpnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.132.2022.1.ANK w zakresie stosowania regulacji dot. cen transferowych w związku z zastosowaniem przez Spółkę opodatkowania ryczałtem.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą status rezydenta podatkowego w Polsce. Wnioskodawca złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (dalej: ryczałt lub estoński CIT). Do Wnioskodawcy znajdują zastosowanie przepisy art. 28c i n. Ustawy CIT, w tym przepis art. 28h ust. 1. Wnioskodawca dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi, w szczególności nabywa od podmiotów powiązanych usługi oraz dzierżawi nieruchomości.

Przepisy Ustawy CIT nakładają na Spółkę obowiązek monitorowania transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi pod kątem spełniania warunków do stosowania ryczałtu. Wynika to z art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g: warunkiem opodatkowania ryczałtem jest m.in. to, aby mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego VAT, pochodziła z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 – w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy do Wnioskodawcy jako do podatnika ryczałtu znajdują zastosowanie:

  • przepisy art. 11k – art. 11t Ustawy CIT, dotyczące prawa określania przez organ podatkowy dochodu bez uwzględniania warunków wynikających z powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi, dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych,
  • przepisy art. 11e Ustawy CIT, dotyczące tzw. symetrycznej korekty cen transferowych.

W szczególności przedmiotowe wątpliwości wypływają z art. 28h ust. 1 Ustawy CIT, który stanowi, że podatnik opodatkowany ryczałtem nie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 19, art. 24b, art. 24ca i art. 24d Ustawy CIT. Zdaniem wnioskodawcy, w żadnym miejscu przepisy rozdziału 6b Ustawy CIT Ryczałt od dochodów spółek, nie odsyłają ani do przepisów art. 11k – art. 11t Ustawy CIT, ani do przepisu art. 11e Ustawy CIT.

Stanowisko DKIS

W ocenie Organu, odnosząc wątpliwości Wnioskodawcy do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego należy zauważyć, że wybór estońskiego CIT wiąże się z wyłączeniem stosowania pewnych regulacji zawartych w ustawie CIT. Natomiast jeżeli Spółka dokonała wyboru takiej formy opodatkowania to nadal musi stosować przepisy dot. cen transferowych, tym samym nadal musi sporządzać dokumentację cen transferowych w sytuacji, gdy występują ku temu przesłanki normatywne wynikające z tych przepisów. Z faktu, że w żadnym miejscu przepisy rozdziału 6b Ustawy CIT Ryczałt od dochodów spółek, nie odsyłają ani do przepisów art. 11k – art. 11t Ustawy CIT ani do przepisu art. 11e Ustawy CIT, nie można wysnuwać wniosku, iż przepisy te nie obowiązują podatników opodatkowanych ?estońskim CIT?. W związku z powyższym Organ podatkowy uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X