W dniu 10 czerwca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.287.2020.2.AA) której przedmiotem było m.in. ustalenie czy dobrowolne umorzenie udziałów w spółce kapitałowej bez wynagrodzenia podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym dla celów podatku dochodowego do osób prawnych. Spółka prowadzi działalność, która w głównej mierze ma na celu wspieranie działalności rolniczej prowadzonej przez Wspólników Spółki w ich indywidualnych gospodarstwach rolnych. W szczególności Spółka realizuje sprzedaż hurtową warzyw produkowanych przez jej Wspólników w ramach prowadzonych przez nich indywidualnych gospodarstw rolnych. Wspólnicy są polskimi rezydentami podatkowymi dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. Udział w kapitale zakładowym Wnioskodawcy posiada 5 podmiotów.

Pomiędzy A, B, C i E występuje pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. Z kolei, Prezesem Zarządu Spółki jest małżonka Wspólnika D. Pomiędzy Wspólnikami występują powiązania rodzinne.

W 2020 r. trzech Wspólników Spółki planuje wystąpienie z podmiotu. Wystąpienie ze Spółki nastąpi w formie dobrowolnego umorzenia wszystkich udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki. Umorzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Podstawą umorzenia udziałów Wspólników występujących będzie uchwała zgromadzenia Wspólników Spółki podjęta na podstawie uprzedniej zgody umarzanego Wspólnika, w której wyraził on zgodę na umorzenie należących do niego udziałów bez wynagrodzenia. Decyzja o umorzeniu udziałów oraz określenie warunków umorzenia nastąpi bez zaangażowania Spółki, zaś wyłączną podstawę umorzenia stanowi wspomniana wyżej zgoda umarzanego Wspólnika oraz uchwała umorzeniowa podejmowana przez zgromadzenie Wspólników Spółki.

U Wnioskodawcy zaszła wątpliwość czy planowane umorzenie udziałów Wspólnika stanowi transakcję kontrolowaną w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z którą będą mogły mieć zastosowanie przepisy rozdziału 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w stosunku do Wspólnika.

Zgodnie z art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez transakcję kontrolowaną rozumie się identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

W ocenie organu podatkowego przez ?transakcje? rozumieć wszelkiego rodzaju czynności prawne powodujące przeniesienie własności dóbr, które mają wpływ na dochód (stratę) podatnika w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym. W konsekwencji, umorzenie udziałów, niezależnie od jego charakteru (dobrowolne lub przymusowe), będzie mieściło się w pojęciu ?transakcji? i powinno być przedmiotem sporządzenia dokumentacji cen transferowych po przekroczeniu wskazanych w przepisach progów dokumentacyjnych.

Konkludując dobrowolne umorzenie posiadanych udziałów ma miejsce między podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zatem transakcja dobrowolnego umorzenia udziałów może stanowić transakcję kontrolowaną.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X