W dniu 15 lipca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.168.2021.2.MS) w przedmiocie ustalenia czy obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez Oddział obejmuje ?transakcję kontrolowaną? polegającą na przypisaniu dochodu/straty do Oddziału przez jego jednostkę macierzystą zlokalizowaną w Niemczech?

Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, że Wnioskodawca jest Oddziałem firmy A, podmiotu zagranicznego, zarejestrowanego i posiadającego osobowość prawną w Republice Federalnej Niemiec. Oddział prowadzi działalność na terytoriom Polski w zakresie usług spedycji.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy w odniesieniu do Wnioskodawcy znajdą zastosowanie przepisy art. 11a ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 11k ust. 2 oraz 11l ust. 1 pkt 4 uCIT, w sytuacji przypisania Wnioskodawcy przez jednostkę macierzystą dochodu/straty.

Obowiązujące regulacje z zakresu cen transferowych przewidują istnienie obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji polegającej na przypisaniu dochodu/straty do zagranicznego zakładu, a wykonanie go uzależnione jest od wartości przypisanych przychodów/kosztów.

Z regulacji dotyczących cen transferowych wynika, że zagraniczną spółkę i jej oddział należy traktować na podstawie art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. d uCIT, jako podmioty powiązane. Stosownie do art. 11a ust. 1 pkt 6 uCIT transakcję kontrolowaną w tym stanie faktycznym stanowi przypisywanie dochodów do zagranicznego oddziału.

Tak więc transakcji kontrolowanej nie stanowi w tym przypadku stricte transakcja dokonywana pomiędzy wskazanymi jednostkami (spółką i jej oddziałem).

Jedną z głównych zasad opodatkowania dochodu osiąganego na terytorium danego Państwa, podmioty zagraniczne prowadzące w Polsce działalność poprzez tzw. zagraniczny zakład, podlegają opodatkowaniu od dochodu zrealizowanego w ramach takiej działalności. Wynika to z celu regulacji art. 3 ust. 2 uCIT. Dla potrzeb określenia podatkowego statusu zagranicznej osoby prawnej w Polsce konieczne jest uznanie, że podmiot taki jest w praktyce ?podatnikiem? (zgodnie z art. 7 Ordynacji podatkowej podlega obowiązkowi podatkowemu na gruncie uCIT) w części stanowiącej jego lokalne (polskie) uosobienie/byt prawny, tj. zgodnie z art. 3 ust. 2 uCIT w części stanowiącej zagraniczny zakład zlokalizowany w Polsce. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2, uważa się w szczególności dochody (przychody) z wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład (art. 3 ust. 3 pkt 1 uCIT). Obowiązek dokumentacyjny obejmuje również transakcje pomiędzy tymi podatnikami (niemających siedziby lub zarządu w Polsce), a ich zakładami zagranicznymi usytuowanymi na terenie Polski, przypisane do tego zakładu.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. d) uCIT za podmioty powiązane należy uznać podatnika i jego zagraniczny zakład. Obowiązek podatkowy ciąży na jednostce macierzystej wyłącznie z racji prowadzenia działalności w Polsce za pośrednictwem Oddziału i zgodnie z tym zakresie jest ona uznawana za ?podatnika?.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, należy stwierdzić, że przypisanie dochodu/straty pomiędzy podmiotem zagranicznym A, a jego zakładem (oddziałem) należy uznać za transakcje, które rodzą obowiązek sporządzenia dokumentacji właściwej dla cen transferowych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, sprowadzające się do twierdzenia, że obowiązek dokumentacyjny (z zakresu cen transferowych), ciążący na Oddziale, nie obejmuje transakcji kontrolowanej polegającej na przypisaniu dochodu/straty do Oddziału przez jego jednostkę macierzystą należy uznać za nieprawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Asystent podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X