W dniu 30 sierpnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.163.2022.1.AW dotyczącą ustalenia czy wypłata wynagrodzenia z tytułu zakupu świadczeń polegających na dostępie do zestawu danych dotyczących instrumentów finansowych stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o CIT.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest bankiem. Dla celów związanych z realizacją zadań nałożonych na Bank, Wnioskodawca dokonał u podmiotu z siedzibą w Wielkiej Brytanii (Usługodawca) zakupu świadczeń polegających na dostępie do zestawu danych dotyczących instrumentów finansowych (Usługa), służących do oszacowania ryzyka finansowego związanego z inwestycjami dokonywanymi w procesie zarządzania rezerwami dewizowymi, przy zastosowaniu metody wartości narażonej na ryzyko (Dane). Dane są wprowadzane do systemu (Oprogramowanie), przeznaczonego do zarządzania rezerwami dewizowymi w celu zasilenia modułu Value-at-Risk. Dane stanowią bazę informacji, przy użyciu której moduł dokonuje oszacowania w żądanym przez Wnioskodawcę zakresie. Usługa realizowana jest za pośrednictwem platformy internetowej. Udostępnienie Platformy polega na przesłaniu przez Usługodawcę adresu strony internetowej, z której możliwe jest pobranie Danych. Dane przekazywane Wnioskodawcy powstają w wyniku opracowania przez Usługodawcę pozyskiwanych przez niego z różnych źródeł informacji i danych. Usługodawca, w ramach opracowywania Danych, samodzielnie określa zakres i rodzaj informacji i danych do tego niezbędnych. Umowa pomiędzy Stronami wskazuje, że Usługodawca udziela niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa do wykorzystywania Danych na wewnętrzne potrzeby. Wnioskodawca nie może kopiować, tłumaczyć, przekształcać, dzielić, łączyć, czy też modyfikować Danych otrzymanych od Usługodawcy.

Katalog usług objętych podatkiem u źródła

Uwzględniając charakter Usługi, w ocenie Wnioskodawcy Usługa nie stanowi usług wskazanych jako świadczenia będące źródłem należności odsetkowych. Nie można ich bowiem zakwalifikować do świadczeń generujących przychody m.in. z tytułu odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych – w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego.

Nie można Usługi zakwalifikować także do świadczeń generujących przychody za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how). Udzielenie dostępu do Danych za pośrednictwem Platformy nie stanowi bowiem informacji w zakresie wskazanym w art. 21 ust. 1 pkt 1 in fine ustawy o CIT. Usługa nie wpisuje się w zakres pojęcia know-how, jako że Dane stanowią wyłącznie pewne elementy wykorzystywane przez Wnioskodawcę w toku działań prowadzonych zgodnie z celami i zadaniami nałożonymi na Bank. Co istotne, to Wnioskodawca określa na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia do jakich Danych niezbędny jest mu dostęp. Ponadto Usługa nie polega na przekazaniu żadnego schematu działania, procesu czy zasad działania w celu uzyskania produktu końcowego. To Wnioskodawca posiada wiedzę i doświadczenie, które pozwala mu wykorzystać uzyskane Dane na potrzeby prowadzonej działalności. Bez zaangażowania zasobów Wnioskodawcy Dane stanowiłyby bezużyteczny zbiór informacji. Usługa nie dotyczy informacji poufnych, czy trudno dostępnych.

Wnioskodawca wskazuje, że Usługi nie wpisują się także w żadną z kategorii Usług WHT. Nie można przyporządkować ich do usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Usługi nie stanowią także usług przetwarzania danych. Przetwarzanie danych stanowi bowiem przekształcanie treści i postaci danych wejściowych metodą wykonywania systematycznych operacji w celu uzyskania wyników w postaci z góry określonej. W tym przypadku, to Usługodawca samodzielnie określa zakres i rodzaj informacji gromadzonych i wykorzystywanych do konstruowania Danych. Wnioskodawca nie ma wpływu na zakres i rodzaj informacji wykorzystanych do opracowania Danych.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wypłata przez Wnioskodawcę na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia z tytułu zakupu świadczeń polegających na dostępie do zestawu danych dotyczących instrumentów finansowych nie stanowi przedmiotu opodatkowaniu podatkiem u źródła. Mając powyższe na uwadze, Organ podatkowy uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X