W dniu 17 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.818.2022.2.DP, której przedmiotem było m.in. dostosowanie bazy kosztowej z kosztów planowanych do kosztów rzeczywistych, poprzez dokonanie korekty „in minus” lub „in plus” w świetle korekty cen transferowych.

W przedstawionym stanie faktycznym – decyzją Grupy – Wnioskodawca podejmie funkcję świadczenia usług Planowania audytu dla zagranicznych spółek z Grupy.

Zgodnie z zaplanowanym modelem:

  1. Całkowite koszty poniesione przez Wnioskodawcę w celu świadczenia usług (np. koszty wynagrodzeń, sprzętu komputerowego, podróży, materiałów biurowych) są powiększane o marżę w wysokości 5% i alokowane do spółek z Grupy na podstawie klucza przychodów.
  2. Wnioskodawca co miesiąc wystawia fakturę powiększoną o marżę w wysokości 5% na podstawie kosztów budżetowanych (planowanych), a następnie po zakończeniu danego roku wystawia faktury korygujące, uwzględniające faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę koszty (tzw. true-up).

Podatnik poddał pod wątpliwość czy przedstawiony mechanizm stanowi korektę cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT.

W świetle wydanych przepisów, celem korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT jest dostosowanie cen transferowych za dany okres rozliczeniowy do wysokości zgodnej z zasadą ceny rynkowej.

Podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  1. w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane;
  2. nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie co miesiąc wystawiał fakturę powiększoną o marżę w wysokości 5% na podstawie kosztów budżetowanych (planowanych), a następnie po zakończeniu danego roku zostaną wystawione faktury korygujące, uwzględniające faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę koszty (tzw. true-up).

Wnioskodawca zatem planuje jedynie urealnić wysokość bazy kosztowej do rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z faktycznie wyświadczonymi usługami, nie zmienia się zakres świadczonych usług, ale wysokość poniesionych kosztów, co powoduje iż zostanie spełniony warunek wynikający z art. 11e pkt 2 ustawy o CIT stanowiący przesłankę do dokonania korekty cen transferowych.

 

Autor: Beata Rawa-Miszczuk – Transfer Pricing Manager

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X