Polski Ład wprowadza możliwość wyboru momentu zmiany opodatkowania na estoński CIT w trakcie trwającego roku podatkowego. W konsekwencji, z początkiem dowolnego miesiąca można wybrać przedmiotową preferencję podatkową.

Co należy zrobić?

Na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem, należy zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. Jest to równoznaczne z zakończeniem dotychczasowego roku podatkowego. W tym przypadku księgi rachunkowe otwiera się na pierwszy dzień miesiąca opodatkowania ryczałtem. Zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze ryczałtu składa się w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego korzystania z CIT estońskiego według wzoru ZAW-RD.

Ustawodawca przewiduje także ograniczenia co do zastosowania estońskiego CIT (art. 28k uCIT). W wyniku powyższego z opodatkowania estońskim CIT nie mogą skorzystać: przedsiębiorstwa finansowe,  instytucje pożyczkowe, podatnicy prowadzący działalność na terenie SSE, podatnicy w stanie upadłości (likwidacji), podatnicy utworzeni w wyniku połączenia lub podziału albo podzieleni przez wydzielenie.

Przedmiot opodatkowania estońskim CIT

Przedmiotem opodatkowania estońskim CIT podlega dochód ustalony jako:

  • zysk netto wypracowany w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej został przeznaczony do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat),
  • ukryty zysk w formie: świadczeń pieniężnych, niepieniężnych, odpłatnych, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych, wykonanych na rzecz udziałowców, akcjonariuszy, wspólników lub na rzecz podmiotów bezpośrednio albo pośrednio z nimi powiązanych. Przez ukryty zysk w szczególności należy rozumieć: kwotę pożyczek udzielonych przez spółkę udziałowcowi, akcjonariuszowi lub wspólnikowi wraz z odsetkami, prowizjami, wynagrodzeniami i opłatami od tych pożyczek; świadczenia wykonane przez spółkę na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym; nadwyżkę wartości rynkowej transakcji kontrolowanej ponad ustaloną cenę tej transakcji; nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty; wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce; równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego; darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju; wydatki na reprezentację; wysokość wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
  • nadwyżka wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku) ? w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
  • suma zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku netto) ? w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem,
  • wartość przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto (dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych),
  • dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów,
  • odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę,
  • zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki,
  • świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

Wypełnij formularz i sprawdź, czy estoński CIT jest dla Ciebie

X