W dniu 17 lutego 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił Interpretacji indywidualnej (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.621.2019.2.PC) w przedmiocie wystawiania faktur korygujących na gruncie Ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca (dalej: Spółka) w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi remontu silników samolotowych. Wynagrodzenie w przedmiotowej transakcji kalkulowane jest na bazie kosztów świadczenia przedmiotowych usług, w tym kosztów materiałów, części zamiennych i wynagrodzenia podwykonawców. Usługi są wykonywane na rzecz podmiotów zagranicznych w związku z czym dla celów VAT stanowią świadczenie usług z miejscem opodatkowania przeniesionym do kraju nabywcy (zgodnie z art. 28b VAT).

Jak wskazano w art. 106i ust. 1 VAT Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić fakturę nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi.

W opisanym stanie faktycznym może zdarzyć się tak, iż w niektórych przypadkach w momencie wystawienia faktury Spółka nie będzie w stanie ustalić pełnej bazy kosztowej stanowiącej podstawę kalkulacji wynagrodzenia, np. z uwagi na fakt, iż nie będzie posiadać wszystkich faktur od swoich podwykonawców.

Spółka rozważa możliwość wystawienia faktury na bazie wyłącznie kosztów już uzgodnionych i skalkulowanych na dzień wystawiania faktury za wykonaną usługę, a następnie wystawienia faktury korygującej (?in plus?), po ustaleniu i uzgodnieniu wszystkich kosztów stanowiących podstawę kalkulacji wynagrodzenia za świadczone usługi. Jednocześnie Spółka dochowa najwyższej staranności w zakresie zgromadzenia i ustalenia jak największej ilości komponentów kosztowych, które pozwolą na obiektywne wyliczenie wartości usługi na moment wystawiania pierwotnej faktury.

Wobec powyższego Spółka będzie uprawniona do wystawienia faktury korygującej poprzez dokonanie korekty zwiększającej przychód (?in plus?) w okresie rozliczeniowym, w którym zostanie wystawiona faktura korygująca, bowiem w opisanym przypadku nie wystąpi sytuacja wskazująca na błędne udokumentowanie stanu faktycznego przy wystawianiu faktury pierwotnej; tym samym, nie będzie można określić pierwotnej faktury wystawianej przez Spółkę jako faktury błędnej lub obarczonej oczywistą omyłką.

Dodatkowo kwota zwiększająca przychód, wynikająca z wystawionej faktury korygującej powinna zostać przeliczona na złotówki z zastosowaniem średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury pierwotnej z uwagi na fakt, iż faktura korygująca odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Faktura korygująca powinna bowiem oprócz elementów korygowanych odzwierciedlać stan, w którym była wystawiona faktura pierwotna. Tym samym Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika zgodnie z którym kwota zwiększająca przychód, wynikająca z wystawionej faktury korygującej powinna zostać przeliczona na złotówki z zastosowaniem średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X