W dniu 14 stycznia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.274.2020.2.AW) w celu ustalenia czy faktury zaliczkowe nierozliczone w danym roku podatkowym są ujmowane do limitów w transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym.

Zdaniem Wnioskodawcy w myśl art. 11k ust. 3 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawych faktury zaliczkowe nie stanowią kosztu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, więc nie powinny być ujmowane po stronie kosztowej.

W ocenie organu podatkowego Wnioskodawca powinien uwzględnić wszystkie otrzymane lub wystawione faktury dotyczące danego roku obrotowego, w tym faktury zaliczkowe, bowiem art. 11l ust. 2 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawych odnosi się do faktur dotyczących danego roku podatkowego, nie wykluczając z nich faktur zaliczkowych.

We wskazanej sytuacji nie znajdzie również zastosowania zasada, w myśl której faktury zaliczkowe nie stanowią kosztu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych przez co nie powinny być ujmowane po stronie kosztowej.

Wobec powyższego organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X